Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena transakcyjna

Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących stosowania poziomu cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi - art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 / określają przypadki , w których organy podatkowe uznać mogą, że podatnik jest "powiązany" z innym podmiotem. Jednocześnie, stwierdzenie przez organy podatkowe, że podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe niż należałoby oczekiwać na skutek powiązań z innym podmiotem, daje prawo tym ...


Czy sprzedaż produkcji przeznaczonej na rynek krajowy podmiotowi centralnemu Grupy E jest zgodna z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy uzasadnione jest wykorzystanie metody rozsądnej marży w celu ustalenia cen stosowanych w transakcji z podmiotem centralnym w odniesieniu do tej produkcji?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 19.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wprowadzonego modelu biznesowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pr ...

Czy dokonanie sprzedaży towarów podmiotowi powiązanemu po cenie ich zakupu oraz poniesienie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą etykiet i opakowań na tych towarach (a w rezultacie zrealizowanie ekonomicznej straty na takiej transakcji) nie spowoduje w świetle art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych negatywnych konsekwencji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dla Spółki?

Spółka dokonuje zakupu towarów przeznaczonych do sprzedaży na terenie Polski (do podmiotów niepowiązanych) od innych spółek (działających na terenie Europy) z grupy do której należy. Zgodnie z ogólnoświatową polityką Firmy, poszczególne podmioty, są wyspecjalizowane w produkcji określonego asortymentu produktów. W ubiegłym oraz bieżącym roku Spółka nabyła od jednego z podmiotów powiązanych określo ...

Czy Spółce przysługuje zwolnienie z podatku od towarów i usług przy nabyciu nieruchomości?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że jest zainteresowany zakupem nieruchomości k ...

Zakup towarów handlowych po cenach hurtowych od osoby likwidującej działalność gospodarczą

Pismem z dnia 15.11.2004 r. zwrócił się Pan o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Ze złożonego wniosku wynika, iż ma Pan wątpliwości dotyczące zawartej transakcji zakupu towarów handlowych po cenach hurtowych (bez marży sprzedającego) od osoby likwidującej działalność gospodarczą (sklep). Odpowiadając na powyższe zapytanie Naczeln ...


Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) . ...

Czy podatnik prawidłowo ustala ceny towarów handlowych, wyrobów własnych i usług w transakcjach z podmiotami powiązanymi kapitałowo?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.08.2005 r. ..................... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Żywcu z dnia 12.08.2005 r. nr PDI 415/21/2005 26507/2005 stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 26.04.20 ...

Czy cena nabycia pawilonu handlowego zawiera podatek VAT, jeżeli w umowie sprzedaży cenę transakcyjną ustalono w kwocie netto?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypad ...

Generowanie strony w 24 ms