Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zastępstwo inwestycyjne

Refakturowanie usług oraz moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych i nadzorze inwestorskim.

W prawie podatkowym nie ma wynikającego wprost z ustawy terminu „refakturowanie usług’’. W praktyce polega ono na zafakturowaniu odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Wszystkie dane dotyczące odsprzedawanej usługi, jej ceny, stawki podatku itp. są identyczne jak na fakturach wystawionych przez usługodawcę. Kwota podatku naliczonego od zakupu usług następnie refakturowanych jest rów ...

Czy inwestor zastępczy realizujący inwestycję (budowę), uprawniony jest do otrzymania zwrotu bezpośredniego podatku naliczonego?

Stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem, w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 25.08.2004 r. sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, stwierdza co następuje: Jak wynika z treści zapytania oraz załączonych dokumentów, Spółka na nieruchomości będącej własnością Gminy wybudował ...

Czy podmiot posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez inwestora zastępczego ?.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 24 sierpnia 2005r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przypadku prawa do odlic ...

1) Czy dochody Fundacji przeznaczane w zaprezentowanym stanie przyszłym, w szczególności na następujące kategorie wydatków:- wydatki na obsługę prawną budowy Centrum, w tym na uzyskanie stosowanych decyzji administracyjnych, - wydatki na wynagrodzenie podmiotów świadczących usługi budowlane lub wykonujących inne prace lub roboty, w szczególności roboty geodezyjne, w tym na zakup materiałów budowlanych oraz zagospodarowanie terenu wokół Centrum, - wydatki na zakup dla potrzeb Centrum sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia potrzebnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum, a także- wydatki na wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu umowy o zastępstwo inwestycyjne na rzecz Centrum, podlegać będą zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b Ustawy o CIT?2)Czy wartość nieodpłatnych świadczeń i rzeczy pozyskanych przez Fundację w trakcie wykonywania umowy o zastępstwo inwestycyjne lub innej umowy związanej z realizacją projektu budowy Centrum i przeznaczonych na cel w postaci budowy Centrum podlegać będzie zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Stawka podatku, moment powstania obowiązku podatkowego, prawo do odliczenia podatku VAT dla świadczonej usługi zastępstwa inwestycyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 50 ms