Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadpłata

Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania przepisu art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a ściślej czy brzmienie ww. przepisu przesądza, że w przypadku wydania przez organ celny decyzji, z której wynika, że kwota podatku należnego została nadpłacona, podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego, stanowiącego jednocześnie podatek należny od importu towarów.

Stosownie do postanowień art. 19 ww. ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu – suma kwot podatku wynika ...

Czy w świetle nowych przepisów, zmieniających kompetencje urzędów skarbowych będzie miała zastosowanie dotychczas stosowana forma zapłaty podatku akcyzowego w obrocie krajowym w formie przerachowania z nadwyżki podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet ...

Możliwość przeksięgowania deklarowanych zwrotów podatku od towarów i usług na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym. Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tytułu zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu samochodowego marki Volkswagen LT-28 w przypadku braku świadectwa homologacji oraz do napędu wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pilarek spalinowych.

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym w dniu 05.05.2004 roku pisemnym zapytaniem w przedmiocie przeksięgowywania deklarowanych zwrotów podatku od towarów i usług na poczet podatku dochodowego oraz prawa odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem paliw ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy posiadając znaczną nadwyżkę podatku VAT wykazaną w deklaracji VAT-7 można zaliczyć tę nadwyżkę na poczet bieżących zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 z późn zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z ich odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych , a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w c ...

W jaki sposób uzyskać zwrot nadpłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego przez płatnika z tytułu wypłaconych odsetek lub innych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku.

W odpowiedzi na zapytanie złożone w dniu 10.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w zakresie zwrotu nadpłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych pobranego przez płatnika z tytułu wypłaconych odsetek lub innych środków pienię ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nadpłaty za korzystanie z lokali mieszkalnych i użytkowych?

Zgodnie z art. 72 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się kwotę:1) nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku,2) podatku pobraną przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej,3) zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji, o której mowa w art. 30 par. 4, określono je nienależnie lub w wysokości większej o ...

Dotyczy unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia udzieloną przez Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich pismem z dnia 27 sierpnia 2003 r. Nr PO/415-17/03 informację o zakresie stosowania prawa, tj. przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. ...

Jak rozwiązać problem podatku pobranego przez płatnika w wysokości większej od należnej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zespół Szkół dokonał w 2004r. wypłat nauczycielom z tytułu stosunku pracy zatrudnionym na godziny, dla których Zespół Szkół jest drugim zakładem pracy oraz wypłat dodatkowych wynagrodzeń rocznych, tzw”13”-tek osobom, z którymi rozwiązał stosunek pracy.Przy obliczaniu należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od w/w przychodów płatnik n ...

Czy nadpłacone czynsze za lokal mieszkalny będą opodatkowane podatkiem VAT ?

W art.19 ust.13 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 poz. 535 /, stwierdzono, że z tytułu czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków spółdzielni będących właścicielami lokali lub na rzecz właścicieli lokali, niebędących członkami spółdzielni, za które są pobierane opłaty, zgodnie z art ...

1) Czy koszty budowy środków trwałych związane z ustanowieniem własnościowych praw do lokali dają spółdzielni prawo do odliczania podatku VAT naliczonego? 2) Czy w przypadku wystąpienia niedopłaty wkładu budowlanego spółdzielnia powinna odprowadzić podatek VAT należny? Jak postąpić w przypadku wystąpienia nadpłaty (zwrotu) wkładu budowlanego? 3) Czy ustanowienie własnościowych praw do „wolnych” lokali użytkowych i wnoszenie wkładów budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT należnym?

Ad 1) Spółdzielnia prowadzi inwestycje – budowę budynku w celu ustanowienia spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych i użytkowych. Koszty pośrednie inwestycji (środków trwałych w budowie) były już ponoszone przed 01.05.2004 r., przed tą datą wnoszone były również zaliczkowe wkłady budowlane na podstawie umów rezerwacyjnych zawartych z osobami zainteresowanymi nabyciem praw do loka ...

Generowanie strony w 5 ms