Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: weryfikacja zgłoszenia

Wątpliwości podatnika dotyczą stosowania przepisu art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, a ściślej czy brzmienie ww. przepisu przesądza, że w przypadku wydania przez organ celny decyzji, z której wynika, że kwota podatku należnego została nadpłacona, podatnik nie ma obowiązku dokonywania korekty podatku naliczonego, stanowiącego jednocześnie podatek należny od importu towarów.

Stosownie do postanowień art. 19 ww. ustawy, podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach nabycie towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 15 ust. 2, a w przypadku importu – suma kwot podatku wynika ...

Czy wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej współmałżonki, w przypadku gdy działalność ta prowadzona była na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (bez zawierania umowy spółki cywilnej) oraz dalsze jej kontynuowanie przez małżonka którego NIP używany był do celów podatku VAT, stanowi likwidację działalności gospodarczej i jakie rodzi konsekwencje w podatku VAT?

Odpowiedź: Małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą na podstawie jednego wspólnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( bez zawierania umowy spółki cywilnej), w przypadku zmiany tego wpisu poprzez wykreślenie z niego jednego z małżonków, obowiązani są zgodnie z art.9 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatni ...

Generowanie strony w 2 ms