Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poczęstunki

Czy można zaliczyć w limitowane koszty reprezentacji i reklamy zakup ubrań wizytowych tzn. garnitury i wydatki związane z organizowaniem oficjalnych przyjęć oraz poczęstunków, na których podawany jest alkohol?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Państwo są właścicielami firmy transportowej. Prowadzą szeroką działalność marketingową w celu poszerzenia obszaru działalności gospodarczej. W związku z powyższym ponoszą dość wysokie koszty reprezentacyjne związane z pozyskiwaniem nowych kontrahentów i negocjowaniem kontraktów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo ...

1. Czy wydane na rzecz własnych pracowników artykuły spożywcze w trakcie narad, szkoleń podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT ? 2. Czy wydane na rzecz własnych pracowników artykuły spożywcze w trakcie narad, szkoleń podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ? 3. Czy możliwe jest zastosowanie zwolnienia z podatku VAT z art. 7 ust. 3 ustawy od pobieranych od pracowników opłat za prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów pracodawcy ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 02 lutego 2004 r. Nr Ek-0962-07/2004 uzupełnionego pismem z dnia 24 lutego 2004 r. Nr Ek-0962-07-2/2004, informuję, iż zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze ...

Czy przekazanie na potrzeby pracowników i gości: kawy, herbaty, ciastek - jest dostawą/przekazaniem na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i podlega podatkowi VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste pod ...

I. Czy wydatki poniesione w ramach poczęstunku na zebraniach organów statutowych spółdzielni można zaliczyć do kosztów uzuskania przychodówna podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? II. Czy należy wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą przekazanie ww. towarów na cele reprezentacji i reklamy i odprowadzić VAT?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926, z późn. zm.), zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, pismem z dnia 6 maja 2004 roku Nr PD/420-1/04, uzupełniając jednocześnie odpowiedź z dnia 15 czerwca 2004 roku Nr PP/E/005-2-22/04. I. Przed ...

Czy Urząd Miejski realizując zadania określone w ustawie o Samorządzie Gminnym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zadania związane z promocją gminy przedstawione w zapytaniu określone w ustawie o Samorządzie Gminnym, realizowane przez Urząd Miejski nie podlegają podatkowi od towarów i usług (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług Dz.U.Nr 54, poz. 535 z 2004r.). Podatek naliczony w fakturach zakupu materiałów związanych z taką promocją nie może być odliczony od podatku należneg ...

Podatnik pyta, czy przekazanie kawy i herbaty zakupionych w celu poczęstunku dla kontrahenta powinno być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.Podatnik stoi na stanowisku, iż nie jest zobowiązany do opodatkowania tej czynności, albowiem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, wyraźnie mówi o przekazaniach na cele inne niż związane z przedsiębiorstwem. Mimo, że przekazania jakich dokonuje przedsiębiorstwo są przekazaniami nieodpłatnymi, co mogłoby wskazywać na konieczność ich opodatkowania, to jednocześnie są one dokonywane na cele związane z przedsiębiorstwem.

Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo zakupuje towary takie jak: kawa, herbata itp., które wykorzystywane są w ramach poczęstunku dla odwiedzających przedsiębiorstwo kontrahentów. W okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przedsiębiorstwo stosowało do opodatkowania w/w czynności przekazania art. 2 ust. 3 pkt 1 powołanej wyżej ustawy. O ...

Czy podane jedzenie, tj. słodycze, owoce, napoje (w tym również piwo) podczas zorganizowanych w dniach 18-19.06.2004r. "dni otwartych" zaliczyć należy do kosztów reprezentacji i reklamy w ramach limitu 0,25 % przychodu, czy też nie ?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgierzu odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 20.07.2004 r. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kos ...

Czy wartość poczęstunku serwowanego przez pracodawcę w czasie narad i szkoleń stanowi przychód pracownika?

Płatnik zwrócił się do organu podatkowego z zapytaniem, czy wartość poczęstunku serwowanego przez pracodawcę w 2004 r. w czasie narad i szkoleń wewnętrznych należy doliczyć do przychodu pracownika biorącego udział w wyżej wymienionych spotkaniach. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że płatnik organizuje spotkania związane z działalnością spółki – tj. posiedzenia zarządu spółki, narady, sz ...

Czy wydawany przez Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze poczęstunek oraz drobne nagrody na zakończenie rajdów pieszych stanowią koszty uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 25.09.2003 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej kwestii, czy wydawany poczęstunek (kiełbasa, herbata, chleb) oraz drobne nagrody stanowiące zakończenie organizowanych rajdów pieszych (ko ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zużycia towarów na poczęstunki w trakcie narad i szkoleń swoich pracowników.

Z opisu stanu faktycznego zawartego w przedmiotowym piśmie wynika, że Spółka dokonuje zużycia towarów na poczęstunki w trakcie narad i szkoleń swoich pracowników. Wydanie towarów (głównie artykułów spożywczych) na poczęstunki w trakcie narad i szkoleń nie wynika z przepisów BHP Zgodnie ze stanowiskiem Strony, zużycie towarów w trakcie narad i szkoleń pracowników nie podlega opodatkowaniu na mocy a ...

Generowanie strony w 12 ms