Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedpłaty


w sprawie wydatków poniesionych w roku 2003 na zakup udziałów w gruncie, w przypadku gdy podatnik wpłaca na konto developera, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zaliczki (przedpłaty) na zakup budowanego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w budowanym budynku mieszkalnym oraz w związku z tym zakupem wpłaca zaliczki (przedpłaty) na zakup gruntu, na którym budynek jest wznoszony.

Pismem z dnia 02.03.2004 r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie odliczeń od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatków poniesionych w roku 2003 na zakup udziałów w gruncie, w przypadku gdy podatnik wpłaca na konto developera, na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży zaliczki (przedpłaty) na zakup budowanego lokal ...

dot. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconej zaliczki na poczet zamówionego sprzętu, który nie został dostarczony.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Powyższe oznacza, że kryteriami kwalifikującymi dany wydatek do grupy kosztów uzyskania prz ...

Czy otrzymanie przedpłaty podlegającej opodatkowaniu należy dokumentować specjalną fakturą VAT? Czy zapowiadana zmiana stawek VAT na 2004 r. i unijne przepisy dotyczące przedpłat są odmienne, ponieważ wydanie towaru nastąpi w 2004 r. zachodzi obawa prawidłowego rozliczenia? Czy faktura taka daje podatnikowi, który dokonał przedpłaty prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach ogólnie obowiązujących?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2003 r. (znak:ZF-778/2003), informuje jak niżej: Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), jeżeli przed wydanie ...

Kiedy przypada moment zaliczenia do przychodu podatkowego zaliczek otrzymanych na podstawie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, w trakcie realizacji inwestycji o której mowa w tej umowie

Z pisma podatnika wynika, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej planuje wybudować na nieruchomości gruntowej, której jest użytkownikiem wieczystym, domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą, a następnie dokonać ich sprzedaży. W związku z tym Spółka zamierza zawrzeć z klientami przedwstępne umowy sprzedaży , których przedmiotem jest przyrzeczenie sprze ...

Jaki jest moment powstania przychodów i kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy wystawiono fakturę w miesiącu grudniu 2003, a wydanie towaru miało miejsce w miesiącu styczniu 2004?

Stosownie do art. 12 ust. 3a pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r., nr 54, poz. 654 ze zm.) za datę powstania przychodu uważa się z zastrzeżeniem ust. 3b i 3c dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło: wydanie rzeczy, zbycie praw majątkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii lub wykonanie usługi, lub otrz ...

Czy fakt dostawy materiałów budowlanych po zmianie stawki podatku od towarów i usług po 1 maja 2004 r. będzie miał wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, w przypadku gdy cała cena została wpłacona przed 1 maja 2004 r. według obowiązującej w dniu zapłaty 7% stawki podatku od towarów i usług. Nabywcy wpłacają zaliczki w wysokości 100% ceny za materiały budowlane.

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 , poz.926 ze zm.) w związku z pismem Pani z dnia 23.03.2004r. (data wpływu do urzędu 29.03.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 09.04.2004r. 9data wpływu do Urzędu 13.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o przedstawiony stan ...

Czy sprzedawca, który otrzymał w kwietniu 2004 r. przedpłatę w wysokości 100% ceny brutto towaru (materiały budowlane) i wystawił na tę okoliczność fakturę VAT z obliczonym podatkiem wg obowiązującej stawki 7%, będzie obowiązany do wystawienia dodatkowej faktury VAT z podwyższoną stawką 22%, gdy w momencie wydawania towaru (zgodnie z zamówieniem termin odbioru w maju i czerwcu 2004 r.) będzie obowiązywać stawka podatku u 22%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 19.04.2004 r., nr DH/E/202/2004 (data wpływu 20.04.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 8 sty ...

Czy przy zwrocie wcześniej otrzymanych przedpłat na poczet przyszłych kontraktów można zaliczyć do przychodów podatkowych dodatnie różnice kursowe, a do kosztów uzyskania przychodów ujemne różnice kursowe powstałe między dniem otrzymania przedpłaty a dniem jej zwrotu ?

Zdaniem Spółki powstałe przy zwrocie przedpłat związanych z zawartymi kontraktami dodatnie różnice kursowe należy traktować jako przychód do opodatkowania, a ujemne różnice kursowe między dniem otrzymania przedpłaty a dniem jej zwrotu należy traktować jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Odnosząc się do powyższego należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest całkowic ...

Czy nadpłaty z tytułu wpłat za czynsz, zimną wodę, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i wywóz nieczystości będą podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odpowiadając na zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia. W zapytaniu, które wpłynęło do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku w dniu 30 kwietnia 2004 r. przestawiono następujący stan fa ...

Generowanie strony w 17 ms