Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta

Umowa renty bez wynagrodzenia, która nie została zawarta zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, nie może być uznana za rentę wymienioną w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Łodzi, postanowieniem z dnia 19 lipca 2001 r., w sprawie ze skargi Krystyny i Zdzisława W. na decyzję Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.), wystąpił do prezesa tego Sądu o rozpoznanie ...

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W uzupełnieniu pisma z dnia 23.05.2003 r. znak DF 415-16/03 w sprawie opodatkowania renty cywilno-prawnej, w oparciu o dyspozycję art. 14a w związku z art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam. uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z nowelizacja art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą z 27.07.2002 r. o zmia ...

Jak powinno przedstawiać się rozliczenie dokonane przez płatnika oraz podatnika w przypadku dokonania przez niego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzją z dnia 27.11.2002 r. znak I-357874/03/10 odebrał Panu rentę, którą pobierał do 31.10.2002 r. W związku z tym na początku grudnia 2002 r. zarejestrował się Pan w urzędzie pracy, skąd w okresie od stycznia 2003 r. do września 2003 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych (10 miesięcznych okresów zasiłkowych ...

Mój mąż otrzymuje rentę, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wyrokiem sądu ja otrzymuję 25% renty, natomiast mąż pozostałe 75%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował mnie, że rentę, którą otrzymuję należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić od niej podatek. Czy otrzymywana renta podlega opodatkowaniu i czy należy ją wykazać w zeznaniu rocznym?

Z Pani pisma wynika, że mąż otrzymuje rentę. Jest ona wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanej kwoty. Zgodnie z wyrokiem sądu mąż otrzymuje 75% renty a Pani pozostałe 25%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako organ rentowy, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od 75% renty, którą otrzymuje mąż. Natomiast Pani zostaje wypłacona kwo ...

Czy podatnik ma prawo do odliczania renty sporządzonej w formie aktu notarialnego zawartej w 2000 r. w latach następnych, jeżeli zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującą od 01.01.2001 r. skreśleniu uległ pkt 1 w art. 26 ust. 1?

Z przestawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż na podstawie umowy renty z dnia 18.04.2000 r. dokonywał on odliczeń od dochodu wypłacanych na rzecz rentobiorcy świadczeń pieniężnych. Powyższe odliczenie realizowane było połowy roku 2000. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w ...

Czy renty wyrównawcze wypłacane na podstawie wyroku sądowego zapadłego w 2002 roku są opodatkowane w 2003 r. i 2004 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W stanie prawnym obowiązującym w 2003 roku ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystały renty wyrównawcze (art. 444 Kodeksu cywilnego) przyznane na podstawie wyroku sądowego. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowił, że wolne od podatku dochodowego ...

Przebywam w rodzinie zastępczej, którą są moi dziadkowie. Mam 23 lat i jestem studentką. Przysługuje mi renta rodzinna w wysokości ok. 3200 zł w skali roku. Moi dziadkowie ponoszą wydatki na moje kształcenie w szkole wyższej. Czy w związku z tym dziadek jako opiekun może odliczyć od podatku koszty poniesione na opłatę czesnego za moje studia? Według przepisów podatkowych przysługują odliczenia z tytułu kształcenia dzieci przysposobionych. Proszę o rozpatrzenie mojego podania oraz udzielenie informacji, w jaki sposób takie rozliczenie powinno być ujęte.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 roku (data wpływu do Urzędu 30.01.2004 roku) działając na podstawie w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit c oraz ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ...

Czy należy opodatkować świadczenie dotyczące zabezpieczenia roszczenia o rentę cywilnoprawną

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami/, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 stycznia 2004 r., dotyczące opodatkowania świadczeń wypłacanych w celu zabezpieczenia roszczenia o rentę cywilnoprawną , wyjaśnia. Z przedstawionego przez jednostkę stanu faktycznego wynika, że zo ...

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w 2003 roku z tytułu otrzymanego wyrównania renty inwalidzkiej za lata 2001-2002 na podstawie zmiany decyzji ZUS.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze w odpowiedzi na zapytanie skierowane w dniu 13 stycznia 2004 roku, wnioskiem z dnia 12 stycznia 2004 roku wyjaśnia: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm. ...

Czy kwoty wypłaconego zadośćuczynienia i renty, określone w ugodzie podpisanej przed sądem oraz związane z tym koszty procesowe uważane są za koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na wniosek z 25.02.2004 r. L.dz. 71/08/2004 – działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście wskazuje przepisy prawa podatkowego, które znajdują zastosowanie w rozpatrywanym przypadku: 1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osó ...

Generowanie strony w 25 ms