Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zorganizowana część przedsiębiorstwa

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do art. 4a. pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 z późn. zm.) ...

1) Czy sprzedaż przez spółkę w częściach, wszystkich składników majątkowych Zakładu (jej jednostki produkcyjnej, nie sporządzającej samodzielnie bilansu) jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa? 2) Czy sprzedaż po 1.01.2004 r. węzła betoniarskiego, należącego do Zakładu, na którego wydatek spółka uwzględniła w uldze inwestycyjnej 1999 r. i premii inwestycyjnej 2000 r. spowoduje utratę praw do tych odliczeń?

1) Zgodnie z obowiązującym, w czasie realizacji umowy sprzedaży przez Spółkę części przedsiębiorstwa - Zakładu, przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm), stanowiącym, dla potrzeb podatku dochodowego, definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w is ...

Zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką?

W odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką? Urząd Skarbowy w Nysie działając na podsta ...


Co należy rozumieć pod pojęciem „nabycie przedsiębiorstwa” w kontekście art. 16 g ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 27.05.2003 r., o weryfikację informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy Kraków-Stare Miasto z dnia 30.04.2003 r. Nr US DP-423/19/2003, wydanej w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz.926 ze zm.), Izba Skarbowa w Krakowie, działając na podstawie art. 14 b § 2 w/w ustawy stwierdza co następuje: Spół ...

uzupelnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu pismem z dnia 21.01.2004 r. (znak: US-V-423/18/03/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ż ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo FHU „D.” sp. z o.o. z dnia 10.01.2004 r. (znak: Dż/21/04, data wpływu 22.01.2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu, Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Z dokumentów, tj. aktu notarialnego rep. A Nr 3971/03 będącego w posiadaniu tut. organu podatkowego wy ...

Jakie skutki podatkowe niesie ze sobą wniesienie majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej?

W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) , dotyczące skutków podatkowych jakie niesie ze sobą wniesienie majątku jako wkładu niepieniężnego do spółki jawnej Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obecną regulacje prawną uprzejmie wy ...

Czy podział spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowoduje skutki podatkowe?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 26.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r. i 20.02.2004 r. w sprawie przepisów prawa podatkowego wyjaśnia: Spółka planuje uczestniczyć w podziale innej spółki w oparciu o art. 529 § 1 pkt ...

Czy czynność wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do sp. z o. o. wystarczy udokumentować aktem notarialnym bez konieczności potwierdzania tej operacji fakturą VAT, a co za tym idzie czy czynność ta nie jest objęta podatkiem VAT, czyli nie podlega przepisowi art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Drugi Urząd ...

Generowanie strony w 28 ms