Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miesiąc odliczenia

Pytanie Podatnika dotyczy terminu odliczenia podatku VAT od importu towarów w przypadku, gdy w grudniu 2003 r. zostały dokonane odprawy celne towaru, a zobowiązanie wobec urzędu celnego zostało uregulowane w terminie. Natomiast oryginały dokumentów celnych SAD zostały odebrane już w styczniu 2004 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Przepis ustępu 3 pkt 1 tego artykułu stanowi, iż obniżenie kwoty podatku należnego, o której mowa w ust. 1 ...

Spółka w związku z nowymi przepisami podatkowymi zapytuje o tryb postępowania z fakturami dotyczącymi zaszłości sprzed 1 maja 2004 r., otrzymanymi po tej dacie.

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dnia 20.05.2004 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 21.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie stosowania przepisów, obowiązującej od dnia 1 maja 2004 r. ustawy z dnia 11 ma ...

1.W związku z utratą ważności numerów NIP przypisanym poszczególnym Oddziałom Spółki, jak oznaczać na fakturach VAT dokonanie sprzedaży przez te Oddziały. 2.Zgodnie z którą ustawą o VAT z dnia 8 stycznia 1993 r. czy z dnia 11 marca 2004 r.powinno nastąpić odliczenie paliwa kupionego w kwietniu 2004 r. w przypadku wystawienia i otrzymania faktury w miesiącu maju 2004 r.

1.Dane jakie powinny zawierać faktury zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 97, poz.971/. § 12 w/w rozporządzenia okr ...

Kiedy przysługuje Spółce prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktury VAT otrzymanej w maju 2004r. (termin zapłaty określono na dzień 01.06.2004r.), dokumentującej zakup usługi leasingu - czynsz za miesiąc czerwiec 2004r. ? Należność wynikająca z w/w faktury została uregulowana przez Spółkę w miesiącu czerwcu 2004r.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18 (przypadki szczególne).Z przepisu ust. 11 art. 86 w/w ustawy wynika, że jeże ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, o interpretację przepisów prawa podatkowego dotyczących ustalenia prawa do obniżenia podatku należnego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Z treści pisma wynika, że: Spółka w związku z wykonywaniem usług polegających na modernizacji maszyn i urządzeń dla górnictwa dokonuje zakupów zarówno towarów, jak i usług od różnych podmiotów. Część dostawców w wystawionych przez siebie fakturach dokumentujących sprzedaż towarów zawiera zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej (art. 589 Kodeksu cywilnego) np. poprzez umieszczanie w treści faktury formuły, że towar pozostaje własnością Sprzedającego do czasu uiszczenia całości zapłaty lub innego sformułowania o podobnym charakterze. W związku z tym Wnioskodawca ma wątpliwości, kiedy powstaje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur zawierających tego typu zastrzeżenie. Spółka nabywając towary na podstawie faktur VAT, które zawierają zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, nabywa jednocześnie prawo do dysponowania nimi według swego uznania. Pomimo takiego zastrzeżenia to Spółka a nie Sprzedający faktycznie rozporządza otrzymanym towarem. Z tego powodu, zdaniem Podatnika, w przypadku otrzymania faktur za dostawę ww. towarów, które to faktury zawierają powyższe zastrzeżenie, pomimo braku zapłaty, Spółka nabywa prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wynikającego z powyższych faktur w miesiącu ich otrzymania lub w miesiącu następnym. W opinii Wnioskodawcy taka interpretacja pozostaje zgodna z ogólna zasadą opodatkowania podatkiem VAT, tj. zasadą, która mówi, że momentem powstania obowiązku uiszczenia podatku naliczonego przez kupującego powstaje, co do zasady, z momentem powstania obowiązku uiszczenia podatku należnego przez sprzedającego tj. w momencie dostawy towaru.

Odpowiadając na wyżej przedstawione zagadnienie, Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu uprzejmie wyjaśnia: W art. 86 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), określono, że w przypadku nabycia towarów i usług (...) kiedy podatnik otrzymuje fakturę przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonanie ...

Podatnik zwraca się z pytaniem czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych w dniu 19.03.2004r.? Zdaniem Podatnika otrzymane faktury VAT z dnia 19.03.2004r. prawidłowo dokumentują transakcje zakupu kukurydzy z lat ubiegłych, a towar otrzymał zgodnie z datą sprzedaży. Pomimo, że sprzedający towar nie zachował 7 – dniowego terminu do wystawienia faktury, to fakt ten nie pozbawia go możliwości do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur, ponieważ dla prawidłowego dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony istotna jest wyłącznie data wpływu faktury VAT. Podatnik stwierdza, że podatek naliczony z faktur VAT z dnia 19.03.2004r. pomniejszy kwotę podatku należnego: - w miesiącu wpływu faktur tj. w kwietniu 2004r., co spowoduje konieczność korekty deklaracji za kwiecień 2004r. i wówczas wzrośnie kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy Podatnika, - w miesiącu następnym, tj. w maju 2004r., co zwiększy kwotę podatku naliczonego do odliczenia w maju 2004r.

Stan faktyczny Podatnik dokonuje zakupu towaru od rolników ryczałtowych i wystawia z tego tytułu faktury VAT RR. Podatnik zakupił kukurydzę od rolnika ryczałtowego w sierpniu i wrześniu 2001r., sierpniu 2002r. i kwietniu 2003r., na zakup ten wystawił faktury VAT RR. Sprzedający oświadczył, że jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku zgodnie z ustawą o VAT. Po otrzymaniu podpisanych faktur ...

Podatnik zapytuje, czy ma prawo w zaistniałym stanie faktycznym odliczyć podatek naliczony od nabytych usług budowlanych w chwili otrzymania faktur VAT, tj. w deklaracji VAT–7 za miesiąc czerwiec 2004r. (składanej do dnia 25 lipca), ewentualnie w miesiącu następnym. W ocenie Podatnika, zgodnie z art. 86 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), powyższe prawo mu przysługuje.

Stan faktyczny: W dniu 15 czerwca 2004r. Podatnik otrzymał fakturę za usługi budowlane. Faktura została wystawiona w dniu 15 czerwca 2004r., który jednocześnie jest datą sprzedaży. Termin płatności w/w faktury upłynął w dniu 29 czerwca 2004r., natomiast zapłata nastąpiła dopiero w miesiącu sierpniu 2004r. W dniu 30 czerwca 2004r. Podatnik otrzymał fakturę za usługi budowlane. Faktura została wyst ...


Pytanie podatnika dotyczy miesiąca właściwego do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów w celu dalszej odsprzedaży w przypadku gdy faktury otrzymano w danym miesiącu a samochody otrzymano w następnym.

Stan faktyczny przedstawiony przez podatnika : Firma zakupiła samochody w celu dalszej odsprzedaży. Faktury dokumentujące ich zakup podatnik otrzymał w ostatnim dniu miesiąca, natomiast towar dostarczono za pośrednictwem firmy przewozowej w następnym miesiącu. Zgodnie z zawartą umową z dnia 22 października 2004 r. realizacją dostawy towaru przez sprzedawcę jest wystawienie dokumentu sprzedaży czyl ...

Przedsiębiorstwo Budowlane "X" Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o określenie daty odliczenia podatku VAT naliczonego od faktury VAT wystawionej przez naszego inwestora za korzystanie z energii elektrycznej. Faktura ta została wystawiona 28.02.2005r. i zawiera informację: energia elektryczna zgodnie z protokołem, w którym określony jest okres korzystania z energii elektrycznej tj. 30.11.2004-28.02.2005r., termin płatności 14.03.2005r. kompensata (z naszych wierzytelności). Z uwagi na trwające negocjacje z inwestorem w/w faktura kilkakrotnie była odsyłana bez akceptacji. Pierwszy raz wpłynęła 22.03.2005r. - odesłana 23.03.2005r., drugi raz wpłynęła 04.04.2005r. - odesłana 13.04.2005r., trzeci raz wpłynęła 22.04.2005r. - odesłana 26.04.2005r., czwarty raz wpłynęła 11.05.2005r. - odesłana 11.05.2005r., piąty raz wpłynęła 24.05.2005r. i została zaakceptowana.Naszym zdaniem VAT naliczony powinien być odliczony w maju 2005r. lub w czerwcu 2005r.W załączeniu przesyłamy kserokopię faktury. Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem o możliwość odliczenia podatku VAT w miesiącu otrzymania faktury lub miesiącu następnym, z faktur VAT zawierających klauzulę o prawie do rozporządzania towarem z chwilą dokonania zapłaty zgodnie z art. 86 ust. 12 ustawy o VAT.Przedsiębiorstwo Budowlane "X" dokonuje odliczenia w miesiącu dokonania zapłaty. Czy nasze postępowanie jest słuszne?W załączeniu przesyłamy kserokopię faktury wraz z ogólnymi warunkami sprzedaży.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a, art. 14b § 1-4, art. 14c oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ w związku z wnioskiem Strony z dn. 14.07.2005r. (data wpływu 18.07.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawiam nie uznać za prawidłowe przedstawion ...

Generowanie strony w 51 ms