Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: materiały budowlane

Zamierzam kafelki ścienne łazienkowe i kuchenne, wyprodukowane przez innego producenta, dekorować. Uważam, że stawka podatku za podekorowane kafelki powinna wynosić 7% VAT. Kafelki przeznaczone do dekoracji o symbolu PKWiU 26.30.10 - 75.41, po dekoracji nie zmienią swojego przeznaczenia, a więc obejmuje je ta sama stawka podatku VAT 7%.

W 2003 roku, towary sklasyfikowane wg PKWiU (Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług) do symbolu 26.30.10 - 75.41 tj. płytki ceramiczne, jako wymienione pod poz. 18 załącznika Nr 5 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), były opodatkowane preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 7% z mocy zapisu art. 51 ust. 1 pkt ...

Jaka jest stawka podatku od usług wykonanych na terenie przeznaczonym do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych (PKOB 1272)

W odpowiedzi na Państwa Pismo z dnia 15.01.2004r. (data wpływu 19.01.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: zgodnie z brzmieniem § 66 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od t ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla wyrobów o symbolach PKWiU: 26.14.12-50.2, 26.14.12-50.10, 26.14.12-95.90, 26.82.16-10.2, 26.82.16-10.3?

Podatnik zwrócił się pismem (data wpływu 20.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 15 oraz poz. 24 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. (poz. 268) dla grupy 26.14.12 z wyłączeniem PKWiU 26.14.12-10.20, dla ww. wyrobó ...

pytanie dot. stosowania stawki podatku VAT dla towarów budowlanych, jeśli w związku z pobraniem całej ceny w formie przedpłaty wystawiono fakturę VAT przed 1 maja 2004r. natomiast wydanie towaru nastąpi po dniu 1 maja 2004r.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym tj. w zakresie wysokości stawki podatku VAT (7% czy 22%) stosowanej do sprzedaży towa ...

Czy istnieje możliwość faktutowania w odrębnych pozycjach sprzedaży usług budowlanych i materiałów budowlanych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 12 marca 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął w ...

Czy fakt dostawy materiałów budowlanych po zmianie stawki podatku od towarów i usług po 1 maja 2004 r. będzie miał wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług, w przypadku gdy cała cena została wpłacona przed 1 maja 2004 r. według obowiązującej w dniu zapłaty 7% stawki podatku od towarów i usług. Nabywcy wpłacają zaliczki w wysokości 100% ceny za materiały budowlane.

Działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 , poz.926 ze zm.) w związku z pismem Pani z dnia 23.03.2004r. (data wpływu do urzędu 29.03.2004r.) uzupełnionego pismem z dnia 09.04.2004r. 9data wpływu do Urzędu 13.04.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o przedstawiony stan ...

Czy można od 1.01.2003 r. stosować stawkę podatku 7% na grzejniki łazienkowe ze stali nierdzewnej (PKWiU 28.22.11.50)?Czy można rury giętkie aluminioweo symbolu PKWiU 28.75.27-85.10 zakwalifikowane do symbolu PKWiU 28.11.23-76.000 tj. elementy budowlane i opodatkować ich sprzedaż stawką 7%, tak jak stosuje to firma ?Czy można zakwalifikować kolektory słoneczne wraz z kompletną instalacją do podgrzewania wody do symbolu PKWiU 29.72.14-00.40 systemy solarny do podgrzewania wody i stosować stawkę podatku od towarów i usług 7%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.10.2003 r. (data wpływu) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów ...

Jaka jest stawka dla sprzedaży przewodów elektroenergetycznych, instalacyjnych, uzbrojonych i kabelkowych (PKWiU 31.30.13-72.10)?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo nr NE/92/2004 z dnia 15.01.2004 r. w sprawie wysokości stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż przewodów elektroenergetycznych instalacyjnych uzbrojonych i kabelkowych zaklasyfikowanych do PKWiU 31.30.13-72 ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług będzie miała zastosowanie do usługi budowlanej wraz z dostawą niezbędnych do jej wykonania materiałów – tj. ocieplania budynków mieszkalnych (w przypadku dostawy towaru z montażem), w związku ze zróżnicowaniem w nowej ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. z późn. zm.) stawek opodatkowania - 22%VAT dot. materiałów budowlanych i - 7%VAT w odniesieniu do robót budowlano-montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym, wymienionych w art. 146 ust. 1 pkt 2.

Zdaniem Naczelnika Urzędu w sprawie należy rozpatrzyć brzmienie przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 146 pkt 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r. ) Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy obrotem podlegającym opodatkowaniu i stanowiącym podstawę wyliczenia podatku podatku VAT jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jeżeli o ...

- dotyczy stawek podatku od towarów i usług przy sprzedaży mat hydroizolacyjnych.

Odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 13.01.2004 r.) Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania w ...

Generowanie strony w 3 ms