Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi remontowo-budowlane

Stawka podatku VAT dla usług polegających na konserwacji wymienników ciepła i instalacji c.o i wod.-kan. w obiektach usytuowanych na terenie miasteczka studenckiego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 11.09.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) w sprawie stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży usługi polegającej na konserwacji wymienników ciepła i instalacji c.o. i wod.-kan. w ob ...

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje na usługi remontowe ?

Naczelnik Urządu Skarbowego Łódź-Polesie w związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w piśmie strony z dnia 14.01.2004r., na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: Na podstawie złożonego wniosku ustalono, że wnosi Pan o podanie aktualnie ob ...

Stawka 7% dla niektórych towarów i usług

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a par.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie b/n z dnia 1.10.2003 r. (wpływ do urzędu 2.10.2003 r.), dotyczące stosowania właściwej stawki podatku VAT przy sprzedaży usług remontowych obiektów infrastruktury towarzyszącej, wyjaśnia: ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowany jest remont i modernizacja budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego?

W związku z pisemną informacją Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze z dnia 18 listopada 2003r. Nr PP/005-180/US/2003 zmieniającą pisemną informację z dnia 25 sierpnia 2003r. nr II 443/137/03 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie podatnik ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować wykonywane w budynkach mieszkalnych następujące usługi; 1) badanie szczelności przestawianych urządzeń metodą eksplozymetryczną, 2) wykonanie czynności związanych z przystosowaniem urządzenia do odbioru gazu o nowych parametrach (np. wymiana dysz, palników i innych podzespołów), 3) dokonanie regulacji odbiorników ze względu na właściwe parametry spalania?

Z treści odpowiedzi uzyskanej przez Spółkę z Urzędu Statystycznego w Łodzi wynika, że usługa polegająca na przystosowaniu urządzeń gazowych np. kuchenek do poboru gazu o innych parametrach jest klasyfikowana w grupowaniu: PKWiU 45.33.30 – 00.00 „Roboty związane z montażem instalacji gazowych”; W sytuacji, gdy usługa dotyczy przystosowania kotłów centralnego ogrzewania u indywidualnych odbiorców do ...

Podatnik zawarł umowę na wykonanie linii kablowej średniego napięcia, do ceny netto doliczono podatek od towarów i usług w wysokości 22% a kwoty te ujęto w fakturze VAT potwierdzającej wykonaniu usługi. Usługi zostały wykonane w 2003 r. W miesiącu styczniu otrzymano aneks do umowy na ww. roboty, zmieniający cenę brutto i wysokość stawki podatku od towarów i usług z 22% na 7%, która ze stawek jest prawidłowa

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Pismem z dnia 10 lutego 2004 r. nr 79/VII/4/04 zwrócił się Pan ...

Czy zastosowano właściwy symbol PKOB 1264 dla realizowanej inwestycji polegającej na adaptacji pawilonu usługowego na potrzeby niepublucznego Z.O.Z. i czy można wystawić faktury korygujące ze stawką VAT 7% ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2004r. (data wpływu 27.04.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 11.05.2004r. w sprawie stosowania prawa podatkowego informuje, że zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29.06.1995r. statystyce publicznej (Dz. U ...

Jak opodatkować usługi polegające na demontażu starej stolarki okiennej oraz zamontowanie nowej, własnej i obcej produkcji?

Do tut. organu wpłynął wniosek z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 26.04.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczący opodatkowania produkcji stolarki okiennej oraz świadczenia usług budowlanych związanych z montażem okien i parapetów. W dniu 20.05.04 r. podatnik przedłożył informację otrzymaną z Urzędu Statystycznego w Łodzi dotyczącą klasyfi ...

Jaką stawkę podatku VAT powinni stosować wykonawcy usług remontowo-budowlanych wykonując w/w usługi (m.in.: remont łazienek z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz stolarki okiennej i drzwiowej, wykonywanie posadzek w salach lekcyjnych z żywicy poliuretanowej) dla szkoły (symbol obiektu PKOB – 1263)?

W związku z wynegocjowaniem przez Polskę przejściowych zasad opodatkowania całości budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) i b) ustawy o VAT, w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do:- robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związ ...

Czy zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), prawidłowe jest zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 7% do usługi (roboty budowlanej) polegającej na wymianie stolarki okiennej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, nazwanej „wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym”?

Zgodnie z art.146 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 roku stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do m.in.: 1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktu ...

Generowanie strony w 12 ms