Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kurator sądowy

Czy osoba zatrudniona na podstawie aktu mianowaniu na stanowisku kuratora sądowego jest zobowiązana do wystawiania rachunków oraz ich ewidencjonowania, numerowania i przechowywania zgodnie z art. 87 i 88 Ordynacji podatkowej ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r., uzupełnione w dniu 04 lutego 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu informuje co następuje. Na podstawie art. 87 § 1 wyżej cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzą ...

dotyczy: - naliczania podatku dochodowego od ryczałtów za przeprowadzenie wywiadu i innych czynności wypłacanych kuratorom społecznym i zawodowym, -odszkodowań z tytułu utraconego zarobku wypłacanych dla świadków wzywanych przez Sąd w sprawach, -opodatkowania diet i zwrotu kosztów poniesionych za używanie samochodu prywatnego (wypłata zgodnie ze stawką za 1 km) wypłacane biegłym w Sądzie.

W nawiązaniu do pisma z dnia 12.01.2004 roku (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje; Wniesione zapytania dotyczą; naliczania podatku dochodoweg ...

Czy dodatek za pracę w terenie wypłacany osobie wykonującej pracę kuratora sądowego można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznyc ...

Czy pobierane wynagrodzenie przez kuratora ustanowionego przez Sąd Rejonowy z tyt. zarządzania majątkiem małoletniego oraz zawieranie w jego imieniu umów najmu lokali i dzierżawy, remontowania spadkowej nieruchomości, regulowania bieżących opłat i podatków i składania sądowi sprawozdań będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Czy z tytułu wyżej wykonywanych usług podmiot jest podatnikiem podatku VAT ?

Przepis art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Zgodnie z art ...

Czy kurator sądowy ma obowiązek zarejestrowania umowy wynajmu w imieniu właścicieli nieruchomości (nieznanych z miejsca pobytu), oraz w jaki sposób kurator sądowy ma uiszczać podatek dochodowy od osób fizycznych za wynajem nieruchomości za nieznanych z miejsca pobytu właścicieli nieruchomości ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.08.2004 roku (data wpływu 31.08.2004 roku), działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście informuje, iż od 01.01.2001 roku, tj. od wejścia w życie ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 8 ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmian), podatnicy są obowiązani bez wezwania składać deklaracje, zeznania wg ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty). Ponadto w myśl art. 27 ust. 2 ww. ustawy podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego pr ...

Jak należy opodatkować przychody kuratora sądowego z tytułu świadczenia pomocy prawnej na zlecenie sądu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto w odpowiedzi na Panipismo z dnia 20.05.2004 r. w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanychz tytułu pełnienia funkcji kuratora sądowego, działając zgodnie z art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w zakresie przedstawionego stanu faktycznego wyjaśnia że : Stosownie do art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku ...

Czy istnieje obowiązek składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez kuratora sądowego ustanowionego dla osoby nieobecnej

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) w związku z wnioskiem z dnia 23.10.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 02.11.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej obowiązku składania zeznań o wysokości osiągniętego d ...

Według jakiej stawki w podatku od towarów i usług należy opodatkować usługi świadczone przez kuratora sądowego wyznaczonego postanowieniem sądowym na zarządcę nieruchomości w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zniesienia współwłasności? Czy faktury winny być wystawiane imieniem kuratora czy też imieniem współwłaściciela nieruchomości?

Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 25 czerwca 2004 r. (data wpływu do tut. urzędu 08 lipca 2004 r., braki formalne uzupełnione: 06 sierpnia 2004 r.), uprzejmie informuje. Czynności wykonywane przez zarządcę nieruchomościami są realizowane w ramach d ...

Czy naliczona amortyzacja od przychodu z najmu ustalonego w kwotach należnych stanowi koszt uzyskania przychodu z najmu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.) uznaje stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 12.12.2005 r. -za prawidłowe. We wniosku z dnia 08.12.2005 r. (data wpływu 12.12.2005 r.), zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposo ...

Generowanie strony w 8 ms