Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: gospodarka nieruchomościami

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości, zakupionej przez Skarb Państwa na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, to jest drogę publiczną - ulicę, jest wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatnik aktem notarialnym sprzedał swój udział w nieruchomości zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi. Jak wynika z w/w aktu notarialnego, powyższą nieruchomość zakupił Skarb Państwa na cele uzasadniające ich wywłaszczenie to jest na drogę publiczną – ulicę. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000 ...

Czy nadwyżka przychodów, uzyskanych od właścicieli lokali na pokrycie kosztów dotyczących obsługi zarządzanych przez sp. z o.o nieruchomści, nad kosztami uzyskania tych przychodów, stanowi dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystający ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej „ustawą podatkową”, dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców domów, wolne są od podatku w części przezna ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT-em sprzedaż w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) nieruchomości na rzecz wieloletniego dzierżawcy, który zabudował ja na podstawie pozwolenia na budowę. Budynek został wzniesiony ze środków własnych dzierżawcy. W związku z powyższym na poczet ceny zostana zaliczone pełne nakłady poniesione na wybudowanie budynku.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Podatnik wskazuje, iż przedmiotem sprzedaży jest oddany w dzierżawę grunt wraz z wybudowanym na tym gruncie ze środków własnych dzierżawcy budynkiem. Pozwolenie na budowę udzielone zostało decyzją z dnia 09.04.2001 r., zaś dzierżawca otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu decyzją z dnia 31.07.2002 r. (zdaniem Podatnika dzień ten wyznacza zarówno da ...

Czy w świetle brzmienia art. 5 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 202, poz. 1957), dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego za 2003 r. oraz do 31 grudnia 2004 r.?

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej "ustawą podatkową", w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r., dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, uzyskane przez osoby prawne, których zadaniem jest administrowanie nieruchomościami w imieniu właścicieli i zarządców ...

Czy gmina jest zwolniona od podatku od towarów i usług w przypadku gospodarki nieruchomościami?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tutejszym Urzędzie dnia 13.05.2004 r., stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siemiatyczach informuje, iż na podstawie cytowanego w zapytaniu przepisu art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. Nr 54, poz.535), nie uznaje się za podatnika organów ...

dotyczy zasad opodatkowania odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów na podstawie zawartych umów

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 17.05.2004 r.) w sprawie zasad opodatkowania odszkodowań wypłaconych właścicielom gruntów na podstawie zawartych umów, w związku z wejściem w ...

Gmina Miasto O. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. dokonuje: 1. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 2. sprzedaży gruntu, który w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego występuje jako tereny budowlane. Czy wymienione czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” . ...

Czy odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej na podstawie decyzji Starosty w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod budowę drogi dojazdowej (wydanej w 2004 w oparciu o art.98 ust.3 w związku z art. 129 i 130 ustawy o gospodarce nieruchomościami ) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, zawartego w art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.09.2004 r. znak: RB. . . (wpływ do tut. organu w dniu 15.09.2004 r.) w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania ustalonego osobie fizycznej decyzją Starosty Suwalskiego wydaną na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach działając na podstawie art.14a ustawy z ...

Czy art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług obejmuje swoją dyspozycją Agecję Nieruchomości Rolnych?

Na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Ustawa o podatku od towarów i ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne przekazanie przez Urząd Miasta zabudowanej nieruchomości na rzecz jednostki organizacyjnej w trwały zarząd w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami?

W art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zdefiniowano pojęcie podatnika podatku VAT. Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (zdefiniowaną w ust. 2 tego artykułu) bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie ...

Generowanie strony w 72 ms