Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dzierżawa

Wg jakiej stawki podatku VAT należy opodatkować świadczone przez Starostwo Powiatowe usługi polegające na odpłatnym dzierżawieniu kołom łowieckim wyznaczonych terenów polnych?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Starostwo Powiatowe świadczy usługi polegające na odpłatnym dzierżawieniu kołom łowieckim wyznaczonych terenów polnych. Zgodnie z opinią Ośrodka ...

uzupełnić

Odpowiadając na pismo P. S.A. z dnia 3.02.2004 r. (bez znaku), zawierającego prośbę o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej „z góry” zaliczki na poczet czynszu dzierżawnego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz ...

Czy wydzierżawiając własne gospodarstwo rolne - grunty orne na podstawie zawartej umowy dzierżawy innej osobie do celów prowadzenia przez nią działalności rolniczej, podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Skarbowym, a tym samym do odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dzierżawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zwanej dalej updof źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składnikó ...

Czy wydzierżawiając nieodpłatnie grunty rolne- rolnikowi będę ponosił dodatkowe obciążenia podatkowe.

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.03.2004r (wpływ do urzędu 15.03.2004r.), uzupełnione w dniu 02.04.2004r. o własne stanowisko w sprawie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest: najem, podnajem, dzierżawa, poddzie ...

Stawki podatku

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2003 r. informuje, że odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. ...

Dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu najmu składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z dzierżawy składników majątku związanego z prowadzoną działalnością ...

uzupełnić

Ustawa z dnia 19.11.1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) nie zawiera żadnych regulacji określających miejsca, w których dopuszczalne jest prowadzenie działalności lub gdzie powinna znajdować się siedziba przedsiębiorstwa. Stanowi jedynie (w art. 11 ust. 1), że zakład główny, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospoda ...

Czy wypożyczenie rusztowania za ustaloną odpłatnością rodzi obowiązek podatkowy?

Odpowiadając na pismo z dnia 24 grudnia 2003 roku w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu informuje, że dochód osiągany przez osoby fizyczne jest przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym. W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. ...

Czy dochody osiągane z tytułu wydzierżawienia gruntów rolnych na cele rolnicze podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Podatnik jest rolnikiem. Posiadane grunty rolne zamierza wydzierżawić na cele rolnicze pod uprawę zboża. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 5 ...

Prosimy o podanie stawki podatku od towarów i usług na dzierżawę gruntów, które w ewidencji gruntów figurują jako rola, a z zawartych umów wynika, że przedmiotowe grunty "przeznaczone są na cele upraw rolnych".

W odpowiedzi na pismo nr 3327/1/2004 z dnia 27.02.2004r. (data wpływu: 03.03.2004r.), uzupełnione pismem nr 3327/2/2004 z dnia 08.04.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z § 67 ust. 1 pkt. 1 lit. j) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 20 ...

Generowanie strony w 92 ms