Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka z udziałem zagranicznym

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale Spółki powoduje, że Spółka będzie podlegać właściwości dużych urzędów skarbowych - na podstawie wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. przepisów art. 5 ust. 9b pkt 7 lit. c ustawy o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 1996 Nr 106, poz. 489 ze zm.) - i co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu?

Spółka z o. o "X" należy do sieci "Y" Polska Sp. z o. o, a struktura własnościowa Spółki "X" przedstawia się następująco: - 25% udziałów posiada "Y" Polska Sp. z o. o, - 75% udziałów posiadają osoby fizyczne. Jedynym udziałowcem "Y" Polska Sp. z o. o jest Spółka "Z" mająca siedzibę za granicą. W zarządzie Spółki "X" nie zasiada nierezydent ani pracownik lub członek organu z ramienia udziałowca - S ...

Czy przychody osiągane przez Spółkę – będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką szwajcarską powinny być zaliczane do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...


Decyzją Ministra Finansów Nr PO4/j.v./94 Spółka uzyskała zwolnienie podatkowe w postaci zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów Spółki do wysokości stanowiącej 7.867.164 ECU. Pytanie Spółki dotyczy interpretacji art. 23 ust. 6 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym, w szczególności jak ustalić przeliczenie wykorzystanego zwolnienia.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy słuszne jest założenie Spółki, iż połączenie X, dotychczasowego udziałowca Spółki, z Y w drodze połączenia per incorporationem, nie ma wpływu na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów w spółce zależnej, wymaganego dla celów zwolnienia dywidendy z opodatkowania u źródła.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy podmiot zagraniczny nieposiadający na terytorium Polski siedziby zatrudniający w Polsce pracownika i opłacający składki na ubezpieczenie społeczne może być płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki zagranicznej "X" o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawi ...

Czy dochody uzyskane przeze mnie z tytułu zbycia Opcji, których wartość uzależniona jest od wartości akcji spółki zagranicznej będą podlegały opodatkowaniu w Polsce i w konsekwencji tego czy będę zobowiązana zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% na podstawie art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60) oraz art. 30b, art. 45 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 10.07.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowe ...

czy zyski ze sprzedaży dokonywanej po l stycznia 2006 r. przez Wnioskodawcę nabytych w 2005 r. udziałów w polskiej spółce podlegają opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 13 ust. 2 umowy polsko-austriackiej czy też w niniejszym przypadku zastosowanie znalazłyby przepisy umowy z 1974 r. (które nie przewidywały opodatkowania takich zysków w Polsce).

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania ...

Pytanie Spółki dotyczy możliwości rezygnacji z pozostałej do wykorzystania kwoty ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, przed przekroczeniem limitu zwolnienia, przyznanego Spółce na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 6 maja 1994r., z jednoczesnym zachowaniem prawa do ulgi w części już wykorzystanej.

29.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono 16.08.2007r. Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów art. 7 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. ...

Czy fakt przekształcenia spółki jawnej w spółkę akcyjną, nie spowoduje po stronie spółki akcyjnej powstania przychodu podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 61 ms