Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: płody rolne

Jaka jest właściwa stawka VAT na usługi prowadzenia skupu, suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania a następnie przewozu rzepaku do miejsca przetwarzania, które to usługi są zlecane obcym wyspecjalizowanym podmiotom?

Przepis § 67 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zwalnia od podatku od towarów i usług, usługi związane ze skupem i przechowywaniem płodów rolnych. Należy podkreślić, iż wskazana regulacja prawna stanowiąca o zwolnieniu od VAT nie wymienia określonego grupowania statystycznego usług nim objętych tylko w sposób ogólny określa, iż wskazane zwolnienie odnosi się do u ...

Jaką stawkę należy zastosować przy wystawianiu faktur RR na produkty kupowane od rolników?

Nabywca produktów rolnych (wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz 535 / ) od rolnika ryczałtowego jest obowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w wysokości 5% ceny netto produktów sprzedawanych przez rolników. Kwotę należności rolnika za sprzedane produkty wraz z kwotą zryczałtowane ...

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług suszenia płodów rolnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na zapytanie złożone w tut. urzędzie 24.03.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług suszenia płodów rolnych informuję: Świadczone usługi wg opisu przedstawionego w piśmie polegają na suszeniu płodów rolnych ze względu na to, że powyżej określonej n ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług ma zastosowanie w przypadku dostawy śruty sojowej ?

Na podstawie przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%. Pod pozycja 21 w/w załącznika wymieniono oleje, tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie jadalne, z określonym symbolem PKWiU ex 15.4. Powyższe oznacza, że wyłącznie śruta sojowa sklasyfikow ...

Czy w fakturze VAT RR musi być podany termin płatności i jaką stawkę podatku VAT może odliczyć kupujący od rolników płody rolne oraz czy faktura ta musi być zapłacona ?

Nabywca produktów rolnych(wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług Dz.U. Nr 54 poz 535) od rolnika ryczałtowego jest obowiązany doliczyć do ceny tych produktów kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku VAT w wysokości 5% ceny netto produktów sprzedawanych przez rolnika. Kwotę należności rolnika za sprzedane produkty wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podat ...

Podatnik zwrócił się do urzędu skarbowego z zapytaniem o prawidłowa stawkę podatku od towarów i usług na usługę przechowywania płodów rolnych według stanu prawnego do dnia 30 kwietnia 2004 r.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia treść udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu informacji z dnia 14 czerwca 2004r., Nr PP/443/IN/31/BT/2004 o zakresie stosowania prawa podatkowego, udzielonej w odpowiedzi na wniosek Spółki z o.o. Podatnik zwrócił się do U ...

Czy Podatnik może odliczyć podatek naliczony z faktur RR wystawionych w miesiącu III i IV 2004r., a zapłaconych zgodnie z zawartymi z rolnikami umowami kontrakcyjnymi (termin płatności 60 lub 90 dni) w miesiącach V lub VI 2004r.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotem działalności Podatnika jest skup pieczarek od rolników. Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: W myśl art. 116 ust.1 podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje dla dostawy grochu łuszczonego –połówki, który mieści się w grupowaniu PKWiU 01.11.22-00.12 „groch konsumpcyjny”?

Dla potrzeb opodatkowania podatkiem od towarów i usług , towary i usługi zidentyfikowane są przy wykorzystaniu klasyfikacji statystycznych, co oznacza, że nie potoczne i handlowe nazwy poszczególnych towarów, bądź ich skład chemiczny, ale określona przepisami klasyfikacja statystyczna towarów jest istotna z punktu widzenia określenia prawidłowości stawki podatku dla sprzedawanego towaru.W przypadk ...

CZY OBRÓT ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW WŁASNEJ PRODUKCJI ROLNEJ JEST WLICZANY DO PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OPODATKOWANYCH ZRYCZAŁTOWANYM PODATKIEM DOCHODOWYM?

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny sprawy, z którego wynika, że wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolno – ogrodnicze. Od miesiąca grudnia podatniczka prowadzić będzie indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami spożywczymi i warzywami. Działalność gospodarcza będzie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych ...

Czy nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego przysługuje prawo zwiększenia kwoty podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku w sytuacji, gdy zapłata należności za zkupione produkty rolne nastąpiła w formie całkowitej lub częściowej kompensaty zobowiązań z tytułu towarów dostarczonych na rzecz rolnika ryczałtowego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r. bez znaku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego postanawiam: ocenić stanowisko Strony jako prawidłowe. UZASADNIENIE Jak wynika z przedstawionego w piśmie stanu faktyczne ...

Generowanie strony w 39 ms