Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność statutowa

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 197, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: NG/2549/2002 z dnia 10.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu 12.12.2002 r.) informuje, że stanowisko zawarte w ww. piśmie jest nieprawidłowe. W deklaracjach CIT podatnicy są zobowiązani do wykazania wszelkich ...

Obniżenie podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.07.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.07.03 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprz ...

Czy dochód z lat ubiegłych, osiągnięty przez podmiot korzystający ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może być przeznaczony na pokrycie straty podatkowej?

W związku z pismem Strony z dnia 23.01.2003 r. Nr NG/171/03, złożonym w nawiązaniu do odpowiedzi Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 10.01.2003 r. Nr PB1/423/33/02/AK w sprawie rozliczenia straty podatkowej, Izba Skarbowa w Krakowie, uwzględniając w tej kwestii stanowisko Ministerstwa Finansów, przedstawia co następuje: Z opisu stanu faktycznego, przedstawionego w piśmie Strony wynika, że ...

Czy pomimo osiągnięcia straty Spółka powinna, wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, które nie wiążą się z działalnością statutową (wolną od podatku) wykazać w poz. 45 deklaracji CIT-2 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i uiścić należny podatek ?

Zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dochody podatników w części przeznaczonej na cele statutowe (między innymi ochronę zdrowia) lub inne cele określone w tych przepisach. W myśl przepisów o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niektórych ...

Czy zwolniony jest z podatku dochodowego ryczałt pieniężny za używanie samochodu dla potrzeb działalności statutowej?

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż osoby, które pobierałyby ryczałt pieniężny za używanie samochodu dla potrzeb działalności statutowej od miesiąca lutego 2004r są we władzach statutowych związku, należą do zarządu powołanego zgodnie ze statutem i nie są zatrudnione na umowę o pracę , ani też umowę zlecenia. Stosownie do art. 13 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fiz ...

Instytucja kultury osiąga dochody z upowszechniania kultury. Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych - dochody przeznacza na swoją działalność statutową - kulturalną. Jednostka ta zamierza przeznaczyć część tych dochodów na wypłatę nagród z podziału zysku dla pracowników w terminie do dnia 30.06.2004 roku. Czy w przypadku przeznaczenia dochodów na nagrody dla pracowników, dochody te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych?

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy zwolnienie to dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statuto ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku pismem z dnia 19.01.2004 r. (znak: US-I/2-D-423/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: 1. W zakresie podatku dochodowego od osób ...

Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych w ramach działalności statutowej organizacji

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 22.08.2003 r. (wpływ: 25.08.2003 r.) uprzejmie informuje: W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 2 zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w zał ...

- dotyczące zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku publicznego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku w piśmie z dnia 26.02.2004 r., znak US.III/415/6/04, dotyczącej zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów organizacji pożytku ...

Czy dochód ze sprzedaży zezwoleń na połów ryb podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie Związku wynika, że pomiędzy Przedsiębiorstwem a Zarządami Kół Związku przy Przedsiębiorstwie zostało zawarte w dniu 02.02.2004r. porozumienie dotyczące udostępniania członkom zrzeszonym w Kołach Związku przy Przedsiębiorstwie zbiornika wstępnego schładzania dla sportowego połowu ryb. Zgodnie z § 2 porozumienia połów ryb może odbywać się jedynie na pods ...

Generowanie strony w 4 ms