Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przechowywanie

Jaka jest właściwa stawka VAT na usługi prowadzenia skupu, suszenia i czyszczenia ziarna oraz składowania a następnie przewozu rzepaku do miejsca przetwarzania, które to usługi są zlecane obcym wyspecjalizowanym podmiotom?

Przepis § 67 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. zwalnia od podatku od towarów i usług, usługi związane ze skupem i przechowywaniem płodów rolnych. Należy podkreślić, iż wskazana regulacja prawna stanowiąca o zwolnieniu od VAT nie wymienia określonego grupowania statystycznego usług nim objętych tylko w sposób ogólny określa, iż wskazane zwolnienie odnosi się do u ...

W ramach działalności gospodarczej firma podpisała umowę z Prezesem G...C. polegającą na składowaniu w swoim składzie celnym towarów zleceniodawcy, importowanych i kierowanych przez niego do w/w składu. W którym momencie powstaje przychód z tytułu usług składowania w ramach działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie przepisów art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004 r. informuje: Uregulowania dotyczące umowy składu określone zostały w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), a ...

Przez jaki okres należy przechowywać raporty fiskalne dobowe oraz kopie paragonów fiskalnych.

Spółka Jawna prowadzi ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu 9 kas rejestrujących. Ogromna ilość taśm kontrolnych utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do postanowień art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm./ podatnicy sprzedający towary i ...

czy dla celów podatkowych dla Urzędu Skarbowego wystarczająca jest kserokopia oryginalnej kopii faktury sprzedaży, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Główną Księgową przedsiębiorstwa, jak również czy jest ona wystarczającym dokumentem księgowym w przypadku kontroli skarbowej w pełnym zakresie?

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) podatnicy są obowiązani przechowywać ewidencje prowadzone dla celów rozliczenia podatku oraz wszelkie dokumenty zwiazane z tym rozliczeniem do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podat ...

Nasza firma prowadzi publiczny skład celny i zawiera umowy składowania, w których zobowiązuje się do składowania w swoim składzie celnym towarów importowanych i skierowanych przez zleceniodawców do ww/ składu. W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wykonania usług składowania ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r., obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie ...

Czy usługa magazynowania zareklamowanego, wadliwego towaru wykonana przez odbiorcę- zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Czy też powinna być udokumentowana notą obciążeniową?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myśliborzu na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że spółka zakupiła na terenie Polski od firmy „AA” ...

W sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług suszenia płodów rolnych.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na zapytanie złożone w tut. urzędzie 24.03.2004 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług suszenia płodów rolnych informuję: Świadczone usługi wg opisu przedstawionego w piśmie polegają na suszeniu płodów rolnych ze względu na to, że powyżej określonej n ...

Stan faktyczny: X Spółka Akcyjna ma podpisaną umowę z Agencją Rezerw Materiałowych na magazynowanie rezerw państwowych – depozytów ARM. Magazynowanie odbywa się na podstawie ustawy z dnia 30.05.1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw. Czy przechowywanie towarów na podstawie wyżej opisanej umowy należy zaklasyfikować do usług magazynowania PKWiU 63.12 opodatkowanych stawką VAT 22%, czy do usług związanych z realizacja zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa PKWiU 75 zwolnionych od podatku VAT?

Z pism załączonych przez Spółkę wynika, iż magazynowanie wyrobów spożywczych w chłodniach w ramach rezerw państwowych na zlecenie Agencji Rezerw Materiałowych zostało sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, w grupowaniu PKWiU 63.12.11-00.00 jako „Usługi magazynowania i przechowywania towarów zamrożonych lub schłodzonych.” Usługi o tym sym ...

Czy wynagrodzenie pobierane za usługę przechowywania papierów wartościowych, mających postać dokumentów, jak i formę zdematerializowaną, jest opodatkowane według stawki podstawowej VAT?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 / w poz. 3 pkt 7 załącznika nr 4 do w/w ustawy wyłącza ze zwolnienia od podatku od towarów i usług usługi przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych. Ustawa nie definiuje i nie rozróżnia przy tym papierów wartościowych zapisanych na nośnikach elektro ...

1. Czy w poniższej sytuacji należy wystawić fakturę wewnętrzną dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz od usług spedycji i naliczyć podatek VAT pomimo, że towar nie przekroczył granic Polski, czy może podatnik powinien zarejestrować się na terenie Niemiec jako podatnik i tam rozliczać się z podatku? 2. Czy ma prawo zastosować stawkę zerową dotyczącą eksportu w sytuacji, kiedy przewoźnik (spedytor) wystawia fakturę za przemieszczenie towaru z Niemiec na eksport i posiada potwierdzony dokument przewozowy?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi trans ...

Generowanie strony w 6 ms