Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: inwestycje zaniechane


Amortyzacja rozpoczętej i niezakończonej inwestycji w obcych środkach trwałych, przejętej do dalszej realizacji przez inny podmiot.

Przepis art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwanej dalej "ustawą podatkową" stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnienie ...

czy zwrot kosztów poniesionych w związku z niezrealizowanym projektem inwestycyjnym stanowi przychód podatkowy?

Spółka prowadzi działalność polegającą na budowie samoobsługowych domów towarowych, które po wybudowaniu oddawane są w dzierżawę. Na podstawie zawartych umów z właścicielem nieruchomości, na której miał być wybudowany dom towarowy oraz z jego przyszłym dzierżawcą, Spółka rozpoczyna działania zmierzające do realizacji inwestycji polegające na m.in. zaciągnięciu kredytu, wpłacie zaliczki na poczet z ...

Wątpliwości podatnika dotyczą czy Spółka powinna dokonać korekty podatku naliczonego w miesiącu podjęcia decyzji o zaniechaniu budowy hali produkcyjnej biorąc pod uwagę, że może w przyszłości powróci do zaniechanego projektu na skutek kolejnej zmiany decyzji. Tylko wówczas gdyby wcześniej spółka skorygowała podatek naliczony zgodnie z art. 21 ust. 3b cytowanej ustawy to bezpowrotnie utraciłaby prawo odliczenia podatku naliczonego od zakupionego projektu.

W myśl przepisu art. 25 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeśli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów p ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć można koszty zaniechanej, a następnie sprzedanej inwestycji w obcym środku trwałym? Czy kosztem jest także naliczony podatek od towarów i usług dotyczący wyżej wymienionych wydatków?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, żezawarł na okres 10-ciu lat umowę najmu lokalu uży ...

Czy przy sprzedaży przedsiębiorstwa (bez podatku VAT) sprzedający winien dokonać korekty podatku naliczonego za ubiegłe lata w miesiącu podjęcia uchwały o sprzedaży?

Wspólnicy spółki jawnej w dniu 06.10.2004 r. podjęli uchwałę o sprzedaży firmy. W dniu 03.11.2004 został podpisany akt notarialny dotyczący sprzedaży przedsiębiorstwa wg stanu wynikającego z ksiąg handlowych na dzień 30.10.2004 r. W skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzą nakłady poniesione na środek trwały – „Hala warsztatowo magazynowa” w budowie. Nakłady ponoszone były w latach 1997-2001. Poda ...

Czy poniesione przez spółkę wydatki inwestycyjne na budowę hali usługowej wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi powinny zostać zaliczone - w momencie sprzedaży nieruchomości gruntowej, na której inwestycja ta była prowadzona - do kosztów uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. będąc właścicielem nieruchomości gruntowej w 2002r. rozpoczęła budowę hali usługowej wraz z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi. W związku z tą inwestycją spółka ponosiła znaczne koszty ewidencjonując je w księgach rachunkowych na koncie „Środki trwałe w budowie”. W dniu 5.02.2004r. spółka zawarła z osobą fizyczną umowę sprzedaży w/w nieruchomości obejmującej dz ...

Czy wymagana jest korekta podatku naliczonego od nabycia towarów i usług związanych z inwestycją, która została zaniechana?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu dnia 30.01.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Ze złożonego pisma wynika, iż Zarząd Spółki podjął decyzję o z ...

zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów różnicy powstałej pomiędzy wyzszą wartością księgową, określającą poniesione nakłady a niższą wartością rynkową uzyskaną w wyniku sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki wraz z wybudowanym na tej działce budynkiem.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach po rozpatrzeniu złożonego przez Spółdzielnię wniosku w dniu 15.12.2004 r. dotyczącego interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różn ...

Czy otrzymane przez spółkę jawną od Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu zaiechanych inwestycji będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki Jawnej "X" z dnia 06.01.2005 r. (data wpływu 07.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku doc ...

Generowanie strony w 4 ms