Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tytuł

Co oznacza "tytuł prawny do lokalu" ? Jakie dokumenty świadczą o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego ? Czy umowa przedstępna ze spółdzielnią może stanowić taki tytuł ? Czy można wykańczać mieszkanie korzystając z ulgi remontowo - modernizacyjnej ? Czy i od kiedy przysługuje podatnikowi prawo do korzystania z ulgi na remont i modernizację lokalu mieszkalnego ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 lutego 2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 1 marca 2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że stosownie do postanowień art. 27a ...

Czy umowa przedwstępna nabycia domu mieszkalnego jest tytułem prawnym, który upoważnia do odliczeń wydatków poniesionych na remont tego domu ?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1197 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U ...

Czy wpłaty z tytułu uczestnictwa w zbiorczym portfelu papierów wartościowych nie zaliczają się do przychodów Towarzystwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 09.07.2004 r. (wpływ do Urzędu 14.07.2004 r.) uzupełnione w dn. 03.08.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób ...

Jak należy kwalifikować dochody osób fizycznych z tytułu zażądania zbycia posiadanych składników zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz czy po stronie S.A powstają obowiązki wynikające z pełnionej funkcji płatnika?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dn. 27 m ...

Czy od dywidend i dochodów z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa wypłacanych przez zagraniczny fundusz - Bank pełniąc funkcję agenta płatności - ma obowiązek, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, przy wypłacie tych należności polskim inwestorom, pobierać podatek dochodowy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Banku przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 03 ...

W dniu 28 kwietnia 2004 rok zawarto umowę przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku, ze spółką Dom Development S.A. W ramach umowy spółka zobowiązała się się m.in. wybudować budynek mieszkalny oraz ustanowić odrębną własność i przenieść własność lokalu w tym budynku, w stanie wolnym od wszelkich obciążeń na strony umowy w równych częściach; wydać Podatnikom lokal mieszkalny w posiadanie po zakończeniu budowy tj. do dnia 31 lipca 2005 roku; przenieść na własność lokal w terminie do 29 grudnia 2006 roku. W dniu 25 czerwca Podatnik zawarł związek małżeński. W dniu 9 września 2005 roku Dom Development S.A. wydał Podatnikom w ?stanie surowym? tj. niewykończonym, lokal będący przedmiotem umowy. Zgodnie z postanowieniami umowy, przekazanie lokalu nastąpiło na podstawie ?protokołu odbioru? i od tego dnia mogą dysponować ww. lokalem, a także jesteście zobowiązani ponosić bieżące koszty utrzymania oraz koszty związane z administracją i utrzymaniem urządzeń wspólnych dla budynku oraz działki, na której został wybudowany. Po odbiorze mieszkania tj. po dniu 9 września 2005 roku Podatnicy ponieśli nakłady na wykończenie lokalu mieszkalnego, w tym na zakup: -glazury, terakoty, drzwi wewnętrznych, okapu kominowego, płyty grzewczej do zabudowy, piekarnika do zabudowy, chłodziarko-zamrażarki do zabudowy, zmywarki do zabudowy, zlewozmywaka kuchennego wraz z baterią, armatury łazienkowej, farb, paneli podłogowych i podkładów pod panele, lakieru i podkładu do podłóg, żyrandoli. Powyższe wydatki zostały udokumentowane fakturami wystawionymi na Podatnika, albo na małżonkę, przez podatników podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 27.02.2006 roku i dokonaniu oceny ...

Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu należności za usługi wynikające z umowy leasingu finansowego narzędzi (analiza parku narzędziowego i konsultacje, serwis oraz konserwacja narzędzi, początkowa modernizacja, przygotowanie raportów z rozliczeń, itd.)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej s ...

Czy Rolnicza Spółdzielnia ma jakieś wymagalne zobowiązanie podatkowe z tytułu nabycia wyżej opisanej nieruchomości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości - Naczelnik Urzęd ...

Czy wniesienie przez spółkę praw związanych z tytułami prasowymi tytułem wkładu niepieniężnego do spółki celowej będzie skutkowało powstaniem dla spółki przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 104 ms