Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: współwłasność łączna

Czy zniesienie współwłasności łącznej objętych udziałów w spółce z o.o. rodzi skutek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Firma „E.” s.c. w Ż. wniosła przedsiębiorstwo spółki cywilnej w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego jako aport do istniejącej spółki Firma „E.” spółka z o.o. w Ż., której jedynymi udziałowcami byli właściciele spółki cywilnej Zenon C. i Kazimierz R. Za wniesiony aport wspólnicy spółki cywilnej objęli udziały w Firmie „E.” spółka z o.o. na zasadzie współwłasności łącznej. W chwili obecnej współwł ...

Czy w związku z zapisem w porozumieniu o przekazaniu Z.P.U.H. 50% obiektów tj. I i III grupy środków trwałych P.P.U. powinna w ewidencji dotyczących przedmiotowych środków trwałych zmniejszyć wartość brutto i umorzenie tych środków o 50%, a w ewidencji środków trwałych Z.P.U.H. zwiększyć te wartości?

Pismem z dnia 30.01.2004 r. (uzupełnionym w dniu 26.02.2004 r.) Podatnicy zwrócili się do tut. Organu Podatkowego z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej sprawie. Podatnicy prowadzą działalność gospodarczą odrębnie, Pani jest właścicielką P.P.U., Pan jest właścicielem Z.P.U.H. (którego głównym miejscem wykonywania działalności jest teren, na którym prowadzi działalność gospodarczą Pani). Wyże ...

Czy dochody osiągnięte z wynajmu lokali, może w całość opodatkować jeden z współmałżonków składając oświadczenie, w sytuacji gdy zostały zakupione przed zawarciem związku małżeńskiego, przez jednego ze małżonków.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 04.05.2004 r., działając na podstawie przepisów zawartych w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście informuje, iż zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz ...

dotyczy odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

dot. opodatkowania dochodów uzyskanych przez jednego z małżonków z pozarolniczej działalności gospodarczej - świadczenie usług najmu mieszkań w budynku, który jest współwłasnością małżonków.

Znowelizowane od 2003 r. postanowienia art. 8 ust. 3-5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowią: ust. 3: Zasady, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspólnej ...

dotyczy uznania za koszt uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych nieruchomości stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych udziałowców spółki jawnej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 4.01.2005 r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: odpisów amortyzacyjnych nieruchomości stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych udziałowców spółki jawnej, działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacj ...

Czy zawiązanie spółki cywilnej mającej na celu prowadzenie pośrednictwa ubezpieczeniowego, nie będącej podatnikiem VAT wymaga rejestracji przez uąd skarbowy

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.04.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18.04.2005r. Nr POI-415/6/2005 w zakresie interpretacji prawa podatkowego orzekam: - odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia. U Z A S A D N I E N ...

Czy należy uiścić podatek od towarów i usług z tytułu umowy darowizny ułamkowej części nieruchomości spisanej pomiędzy członkami rodziny, którzy są współwłaścicelami tejże nieruchomości? Nieruchomość ta jest wykorzystywana do działalności prowadzonej przez te osoby w formie spółki cywilnej.

D E C Y Z J A Działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz przepisów art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bolesławcu z dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr PP/443/1/5/1/2005 ...

Czy można kontynuować amortyzację środków trwałych (samochodów) będących własnością spółki cywilnej w przypadku przerejestrowania ich na poszczególnych wspólników?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od samochodów, będących własnością spółki cywilnej w sytuac ...

Czy spółka cywilna pod firmą ,,X" , której wspólnikiem jest jeden z małżonków może uznać za środek trwały przedmiotowej spółki, odrębną własność samodzielnego lokalu użytkowego(od którego będzie można dokonywać odpisów amortyzacyjnych), jeżeli w/w nieruchomość została nabyta na prawach ustawowej wspólności majątkowej przez obojga małżonków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4,art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie uznania za środek trwały odrębnej własności samodzielnego l ...

Generowanie strony w 25 ms