Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zobowiązanie przedawnione

Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1995?

Zgodnie z art. 59 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek : zapłaty, pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta, potrącenia, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku, zaniechania poboru, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych, przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym, umorzenia zaległ ...

Kiedy nastąpi umorzenie z urzędu zaległości podatkowych za lata 1995-1996, jakie warunki musi spełnić podatnik do umorzenia zaległości, po jakim czasie nastąpi "rezygnacja" z czynności egzekucyjnych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytomiu w odpowiedzi na pismo z dnia 8 marca 2004 r. bez znaku, złożone do Urzędu Skarbowego w dniu 10 marca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 kwietnia 2004 r. bez znaku, w sprawie: „rezygnacji” z czynności egzekucyjnych, umorzenia z urzędu zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1995 r. i za 1996 r. oraz warunków jakie musi Pan spełniać d ...

Po stronie Ma kont rozrachunkowych Spółki z o. o. widnieją salda dotyczące zakupu towarów handlowych. Zobowiązania wobec dostawców przedawniają się i Spółka chce je spisać jako przychody operacyjne. Czy zobowiązania przedawnione podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności wartość, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Fu ...

Czy do przychodów należy zaliczyć wartość umorzonych i przedawnionych zobowiązań w kwocie netto czy w kwocie brutto ?

Stan faktyczny. Spółka z o. o. posiadała zobowiązania wobec kontrahentów, które zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego uległy przedawnieniu lub zostały umorzone. Fakt umorzenia tych zobowiązań został potwierdzony na piśmie. Uprzednio wartość netto zobowiązań została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów a podatek VAT naliczony w tych fakturach obniżył podatek VAT należny. Pytanie Strony. Czy d ...

Pytanie podatnika dotyczy wpływu korekty zobowiązania na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w okresie sprawozdawczym, w którym korekta ta zostanie przeprowadzona.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż w 2001 roku w Spółce została przeprowadzona kontrola podatkowa za rok 2000 r. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Na podstawie protokołu kontroli podpisanego dnia 14.12.2001 roku i mocą decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 26.04.2002 roku znak PD-3/4210/l-dec./02 z kosztów uzyskania przychodów za rok obrotowy 2000 r. zosta ...

Kto ponosi odpowiedzialność wobec organu podatkowego z tyt. zobowiązań podatkowych oraz innych należności publiczno-prawnych powstałych w trakcie postępowania upadłościowego dotyczącego podatnika jako osoby fizycznej?Kiedy wygasa zobowiązanie podatkowe upadłego podatnika, które powstało przed datą ogłoszenia upadłości?Czy i kiedy upadły podatnik może uzyskać dochody, działając przy wykorzystaniu nowego nr NIP?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14 a, art. 14b, art. 14c, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 02.11.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za nieprawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku. Zgodnie z treścią art. 230 ust ...

Czy odsetki od zgromadzonych na rachunku bankowym środków pochodzących od dużych akcjonariuszy wpłaconych jako cena wykupu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy, a nie przekazanych im, będą stanowiły dla Spółki przychód? Czy w dacie przedawnienia się zobowiązań z tytułu zapłaty ceny za akcje Spółka powinna zaliczyć te zobowiązania do przychodów i opodatkować?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika, przedstawionej w piśmie z dnia 14 g ...

Czy w przypadku przedawnienia w/w należności, na Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza, iż stanowisko Państwa zawarte we wniosku znak ZK/321/40/2006/2276 z dnia 15.01.2006r. (data wpływu 16.02.2006r.) jest prawidłowe. Wnioskiem z dnia 15.01.2006 r. (data wpływu 16.02.2006r.) zwrócili się Państwo z prośbą o int ...

Czy przychód z tytułu zobowiązań przedawnionych powstały w związku z nie wypłaceniem przez organizację pracodawców refundacji, będzie wolny od podatku, w przypadku przeznaczenia na cele oświatowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bolesławcu stwierdza, że stanowisko organizacji przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2006 r., który wpłynął w dniu 07.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indy ...

Wątpliwości Spółki dotyczą kwestii, czy kwota sporna, nie uregulowana przez Spółkę, nie zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, której płatności kontrahent nie dochodził, ulega przedawnieniu zgodnie z art. 554 ustawy Kodeks cywilny i w konsekwencji, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi dla Spółki przychód podatkowy w momencie przedawnienia roszczenia?

Wnoszący pytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż Spółka realizując budowę statków dokonywała szeregu zakupów materiałów, towarów i usług. Potencjalni dostawcy przedstawiali swoje propozycje ofertowe i w oparciu o obowiązujące w Spółce procedury dokonywany był wybór najkorzystniejszych ofert. W konsekwencji Spółka składała zamówienie u wybranych kontrahentów i zawierane były stosown ...

Generowanie strony w 33 ms