Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zniesienie zwolnienia podatkowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Odpowiadając na pismo z dnia 14.01.2004 r. Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, że zwrot kosztów używania pojazdów dla celów służbowych w jazdach lokalnych (ryczałt pieniężny) nie może w 2004 r. być uznany za zwolniony z podatku dochodowego. Do końca 2003 r. w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) ...

dotyczy utraty zwolnienia z podatku VAT w związku z prowadzeniem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 25.06.2004 r. (znak: I US-II/443/63/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie podatniczki wyni ...

Czy usługa dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy jest zwolniona od podatku.

Dnia 23 listopada 2004 do tut. urzędu wpłynął wniosek Pani ... prowadzącej prywatną praktykę stomatologiczną w Szubinie o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Wnosząc zapytanie zawarła w nim następujący stan faktyczny: Jest podatnikiem zwolnionym od podatku od towarów i usług świadczącym usługi stomatologiczne. Ponadto ...

W sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług sklasyfikowanych wg PKWiU w grupowaniu 92.72.12 - w stanie prawnym obowiązującym do 31 maja 2005 r. oraz obowiązującym od 1 czerwca 2005 r.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2005 r. (data wpływu do US 01.07.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług sklasyfikowanych wg ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 26.06.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 8.250.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

Czy transze pożyczki wypłacone w 2007r. na podstawie umowy zawartej w 2006r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, Spółka zawarła w dniu 26.06.2006r. umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (dalej: Udziałowiec) posiadającym siedzibę w Wielkim Księstwie Luksemburga. Zgodnie z załącznikiem do umowy kwota wypłaconych Spółce środków pieniężnych nie przekroczy 8.250.000 EUR. Kwoty ani daty wypłat poszczególnych transz pożyczki nie zostały określone w tej umowie ani w załąc ...

Generowanie strony w 11 ms