Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prasa

Czy sprzedaż gazety – lokalnego tygodnika można zaliczyć do sprzedaży ciągłej, a co za tym idzie wystawiać jedną miesięczną fakturę VAT?

Stosownie do regulacji § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) – w przypadkach określonych w art. 6 ust. 7b ust. 8b pkt 1 - 4, 7, 9 i 11 – 13 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. ...

Czy zasadne jest zastosowanie od 1 maja 2004 r. stawki podatku VAT 7% do sprzedaży czasopisma sklasyfikowanego w grupowaniu 22.13.10-00.29 PKWiU?

Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7% z zastrzeżeniem art. 41 ust. 12 i art. 114 ust. 1 (zastrzeżenia bez znaczenia w sprawie – dopisek urzędu) - art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). W pozycji 49 przywołanego załącznika nr 3 do ustawy wymieniono pod symbolami grupowania PKWiU ex 22.12 i ...

Czy do obrotu zobowiązującego do prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej należy ewidencjonować (wliczać) cały przychód ze sprzedaży prasy i biletów MPK, czy tylko uzyskany rabat?

W ramach działalności Podatnik prowadzi kiosk Xxxx. Na podstawie umowy współpracy zawartej ze spółką akcyjną Xxxx dokonuje Pan sprzedaży wydawnictw prasowych. Sprzedający Xxxx SA dokumentuje dostawę (sprzedaż) wydawnictw prasowych fakturami VAT, w których udziela Podatnikowi rabatu w wysokości 15% (cena detaliczna pomniejszona o VAT). Ponadto Podatnik wyjaśnia, że na podobnej zasadzie, bez zawarte ...

Czy do książki przychodów i rozchodów należy wpisywać zakup towaru na podstawie uzyskanej od Xxxx SA faktury i wykazywać cały przychód ze sprzedaży prasy, czy zapisywać po stronie przychodów jedynie uzyskany ze sprzedaży prasy i biletów rabat?

W ramach działalności Podatnik prowadzi kiosk Xxxx. Na podstawie umowy współpracy zawartej ze spółką akcyjną Xxxx dokonuje Pan sprzedaży wydawnictw prasowych. Sprzedający Xxxx SA dokumentuje dostawę (sprzedaż) wydawnictw prasowych fakturami VAT, w których udziela Podatnikowi rabatu w wysokości 15% (cena detaliczna pomniejszona o VAT). Ponadto Podatnik wyjaśnia, że na podobnej zasadzie, bez zawarte ...

dotyczy zaliczenia niedoborów prasy do kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, w związku z pana wnioskiem z dnia 3 09.2004 r., uzupełnionym w dniu 29.09.2004 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie poda ...

Stan faktyczny: Tygodnik ma charakter regionalny i lokalny. Posiada symbol ISSN, który jest drukowany obok tytułu: Ukazuje się raz w tygodniu w postaci odrębnych numerów objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się i w nakładzie niższym niż 15 tysięcy egzemplarzy. Wysokość nakładu jest uwidoczniona w metryczce. Pytanie: Sp. z o.o. zwraca się z zapytaniem czy może stosować "O" stawkę VAT, do sprzedaży wydawanego tygodnika - gazeta miasta i powiatu.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 22.11.2004 r. (data wpływu do tut. 01.12.2004 r.), bez znaku, o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśniam, co następuje: - w myśl art. 146 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie ustawy z ...

Koszty uzyskania przychodów

Stan faktyczny przedstawiony w pisemnym zapytaniu: Jednostka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ponosi koszty ogólne nie związane z konkretnymi przychodami np. koszty ubezpieczenia majątku, prenumeraty czasopism lub wynikające z przepisów prawa np. opłaty za korzystanie ze środowiska, wpłaty na Fundusz Promocji Mleczarstwa itp. Powyższe opłaty dokonywane są z góry (np. ubezpieczenia, p ...

Czy prawidłowe jest w moim przypadku obliczanie podatku zryczałtowanego przy sprzedaży prasy w/g stawki 8,5% ryczałtu od uzyskanej prowizji, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137. poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo podatnika: – czy prawidłowe jest w moim przypadku obliczanie podatku zryczałtowanego przy sprzedaży prasy w/g stawki 8,5% ryczałtu od uzyskanej prowizji, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtow ...

1. Czy do wydawnictw ujętych w poz. 49 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT oznaczonych symbolem PKWiU ex 22.12 i 22.13 można również stosować symbol PKWiU ex 75 ? 2. Jak należy interpretować zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku VAT ?

W odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie z dnia 27.12.2004 r., znak: 101/FK/2004 oraz w uzupełnieniu zapytania z dnia 20.01.2005 r., znak: 102/ZFK/2005, dotyczące interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Św ...

Czy przy rodzaju działalności gospodarczej - przyjmowanie zwrotów prasy (symbol PKD: 74.50B, symbol EKD: 74.50) - jako formę opodatkowania można wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych możliwe jest, jeżeli spełnione są warunki określone w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U.Nr. 144, poz.930 z późn. zm./. Przede wszystkim konieczne jest uwzględnienie regulacji wynikających z art. 8 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art.8 ust.1 pkt 3 lit. ...

Generowanie strony w 57 ms