Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podróżni

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje: Z pisma wniesionego przez Stro ...


Czy w świetle zmian podatkowych od 1.01.2004 r. spółka będąca zakładem pracy chronionej, prowadząc pełną księgowość będzie miała szanse ubiegać się o TAX FREE, czy tak jak dotychczas będzie to niemożliwe?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na złożone w tut. organie podatkowym w dniu 6.01.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. zapytanie jednostki czy w świetle zmian podatkowych od 1.01.2004 r. spółka będąca zakładem pracy chronionej prowad ...

"Czy w przypadku zakupu przez podróżnego na kwotę większą niż 200 zł ale wynikajacą z kilku imiennych dokumentów podróżny może żadać zwrotu podatku od towarów i usług , a ja mogę żądać zwrotu od Urzędu Skarbowego ?"

Działając na podstawie art.14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa ( DzU Nr 137,poz.926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku informuje : Zgodnie z art.126 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług ( DzU Nr 54,poz.535 ) osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium wspólnoty , zwane dalej "podróżnym" mają prawo ...

Dotyczy dokumentów niezbędnych do dokonania przez podatnika zwrotu podatku VAT podróżnym zagranicznym.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535) zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Następnie zgodnie z przepisem art. 128 ust. 2 w/w ustawy pod ...

zwrot podatku VAT dla zagranicznych podróżnych

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowelub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o którejstanowi art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U.Nr 137, poz. 926 ze zmianami/. Pismem z dnia 23 kwietnia 2004r. Podatnik zwrócił się do tut. or ...

Czy łódz wiosłowa, skuter wodny itp. towar o dużych gabarytach może być przewożony w bagażu osobistym podróżnego?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 27.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 31.05.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów ...

Możliwość dokonania korekty podatku należnego od dokonanego zwrotu podatku podróżnym

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.05.2004 r., w sprawie udzielenia informacji odnośnie możliwości dokonania korekty podatku należnego od dokonanego zwrotu podatku podróżnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim informuje: Art. 21d ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o pod ...

1. Czy zakup telewizora w cenie np. 1.000,- zł. jego demontaż i przyjęcie do magazynu części składowych w ogólnej wartości 1.000,- zł. (części zostaną wycenione wg ich wartości rynkowej proporcjonalnie do wartości kompletnego urządzenia), a następnie ich sprzedaż z ustaloną marżą stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi 2.Czy w odniesieniu do uzyskany w opisany sposób towarów można mówić, że wywożone są za granicę w stanie nienaruszonym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka zajmuje się handlem detalicznym i hurtowym artykułami przemysłowymi branży RTV i AGD. Od pewnego czasu pojawiło się zainteresowanie ze strony klientów z poza terytorium Wspólnoty na zakup w systemie „ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH” zdekompletowanych urządzeń RTV i AGD np. telewizory (oddzielnie kineskop i obudowa), pralki (oddzielnie silnik, bęben i ...


Generowanie strony w 5 ms