Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje: Z pisma wniesionego przez Stro ...

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Z treści Pana pisma wynika, że zarówno Pan jak i Pańska żona prowadzicie indywidualne działalności gospodarcze w zakresie transportu. Małżonka zamierza przedmiotową działalność zlikwidować, a używany w tej działalności ciągnik siodłowy SCANIA stanowiący środek trwały Panu odsprzedać. W ww. piśmie stwierdza Pan, iż bez względu na istniejącą wspólność majątkową mogą Państwo zawrzeć transakcję sprzed ...


Spółka zawarła umowę najmu lokalu z jego właścicielem. Aby doszło jednak do umowy najmu zmuszona była zapłacić popszedniemu najemcy odstępne w wys. 20.000 zł. W zamian za tę kwotę poprzedni najemca zgodził się odstąpić Społce swoje prawa wynikające z umowy najmu. Czy poniesiony wydatek powinien być odniesiony bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dacie poniesienia tego kosztu (ponieważ poniesiony wydatek nie kwalifikuje się jako nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych ani też jako nabycie wartości niematerialnej i prawnej).

Generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) jest to, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztówokreślonych wart. 16 ust. 1 tejże ustawy. Natomiast w myśl przepisów art. 15 ust. 4 w/w ustawy o podatku dochodowym kosztyuzyskania ...

Czy wydatki poniesione na remont lokalu mieszkalnego do którego przysługuje zagwarantowane aktem notarialnym prawo dożywotnej służebności, mogą być odliczone od podatku w ramach ulgi remontowej?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku, odliczeniu od podatku dochodowego podlegają wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budy ...

Czy zmianę spółdzielczych lokatorskich praw do lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. Ust. z 1997 r. nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 30.04.2004 r. - wyjaśnia: Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09.09.2000 r. (Dz. Ust. z 2000 nr 86 poz. 959 ze zm.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają między innym ...


Opodatkowanie podatkiem VAT przy zamianie nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę użytkowanych w obu przypadkach na podstawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 29.07.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 30.07.2004 r.) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w zapytaniu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktyc ...

Jaka jest stawka podatku VAT w przypadku przekazania przez gminę prawa wieczystego użytkowania dla spółdzielni mieszkaniowej ?

W przedmiotowym zapytaniu Burmistrz Miasta w xxx wskazuje, że Gmina oddając grunt w użytkowanie wieczyste i przenosząc nie odpłatnie własność budynków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej zajęła następujące stanowisko : cena przekazanych gruntów w użytkowanie wieczyste została podwyższona o 22% podatku VAT do opłat ponoszonych po 01.01.2005r., przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Gmina doliczyła 22% pod ...

Podatnik wskazuje, że jest Spółką zajmującą się produkcją wyrobów metalowo-gumowych. Odbiorcą większości produktów jest powiązana spółka niemiecka i ona właśnie dokonuje sprzedaży wyprodukowanych przez Spółkę wyrobów klientom ostatecznym (firmy z branży motoryzacyjnej). Produkcja prowadzona jest przy pomocy specjalistycznych maszyn i przyrządów. Jednym z takich specjalistycznych przyrządów są formy wulkanizacyjne, wytwarzane przez spółkę z Niemiec, która następnie odsprzedaje je Spółce na normalnych, handlowych warunkach. Spółka kupuje zarówno formy nowe, jak i używane. Te ostatnie Spółka sprowadza do Polski w przypadku przejmowania projektów realizowanych dotychczas w Niemczech. Obecnie w Spółce niemieckiej toczy dyskusje na temat pokrywania przez klienta ostatecznego kosztów wyprodukowania form wulkanizacyjnych. W związku z tym, jeśli klient ostateczny będzie dokonywał zwrotu kosztów poniesionych na wyprodukowanie form, zmianie ulegną również warunki dostawy tych form do Polski. Zamiast zakupu form i aktywacji ich w ewidencji środków trwałych Spółki, będzie je ona użytkować na zasadzie umowy przekazania do korzystania. Tak więc, stosując nowe rozwiązania, właścicielem przyrządów pozostanie Spóka niemiecka ponosząc z jednej strony koszty amortyzacji, z drugiej zaś uzyskując zwrot poniesionych kosztów wytworzenia. Spółka polska będzie czasowo z nich korzystać, ponosząc jedynie koszty ich napraw i modernizacji. Mając na uwadze powyższe Spółka zapytuje czy w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 8 będze rozpoznawać opisane wcześniej czynności dla potrzeb podatku VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlega wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorim kraju. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o których mowa w art. 5 ust ...

Generowanie strony w 12 ms