Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczanie straty

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście działając stosownie do treści art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 197, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo znak: NG/2549/2002 z dnia 10.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu 12.12.2002 r.) informuje, że stanowisko zawarte w ww. piśmie jest nieprawidłowe. W deklaracjach CIT podatnicy są zobowiązani do wykazania wszelkich ...

Czy dochód z lat ubiegłych, osiągnięty przez podmiot korzystający ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może być przeznaczony na pokrycie straty podatkowej?

W związku z pismem Strony z dnia 23.01.2003 r. Nr NG/171/03, złożonym w nawiązaniu do odpowiedzi Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 10.01.2003 r. Nr PB1/423/33/02/AK w sprawie rozliczenia straty podatkowej, Izba Skarbowa w Krakowie, uwzględniając w tej kwestii stanowisko Ministerstwa Finansów, przedstawia co następuje: Z opisu stanu faktycznego, przedstawionego w piśmie Strony wynika, że ...

- w wyniku przewożenia towaru nie zgłoszonego do odprawy celnej, został skonfiskowany środek transportu, będący środkiem trwałym. Pytanie dotyczy zaliczenia straty z tego tytułu w koszty uzyskania przychodu.

Stosownie do art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 23.02.2004 r. wyjaśnia co następuje: z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że w wyniku przewożenia towaru nie zgłoszonego do odprawy celnej, został skonfiskowany środek transportu, będący środkie ...

Spółka pyta o zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz 654 ze zm.) w odniesieniu do rozliczenia wyniku podatkowego Spółki w przypadku połącznia przez przejęcie.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przesyła w załączeniu weryfikację na podstawie art. 14b wyżej cytowanej ustawy, stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - ...

Czy w przypadku umorzenia udziałów w drodze nabycia udziałów przez spółkę bez wynagrodzenia dla wspólników wartość nominalna umorzonych udziałów przeksięgowana na inne kapitały spółki (pokrycie straty) nie stanowi dla niej przychodu podatkowego?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.02.2004 r. (wpłynął do tut. Urzędu 18.02.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z pisma Podatnika, w związku z występowaniem niepokry ...

Jakie konsekwencje wystąpią w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług w przypadku wniesienia w formie aportu do spółki z o.o przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną oraz czy nowo powstała spółka z o.o może odliczyć stratę wniesionego przedsiębiorstwa?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku informuje: W przypadku wniesienia w postaci aportu firmy do spółki z o.o. zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) nie ustala się dochodu na dzień likwidacji, jeżeli w wyniku zmiany formy prawnej lub połączenia przedsiębiorstw s ...

Czy poniesione koszty remontu lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza stanowią koszty roku 2003? W 2003r. nie uzyskałam żadnych przychodów z działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, w odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 17.03.2004 r.) działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz ...

Czy stratę poniesioną w 2002 r. z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych można odliczyć od przychodu uzyskanego w 2003 r. z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm., w brzmieniu obowiązującym w 2003 r.) stanowi: „Podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 i 1a, opłacający podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której ...

W latach podatkowych od 1999 do 2002 Spółka ponosiła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej straty. Z uwagi na fakt, że podatnik przewiduje, iż na koniec 2003 r. osiągnie dochód, który będzie mógł obniżyć o wysokość poniesionych w latach poprzednich strat zapytuje, czy dochodem uzyskanym w danym roku podatkowym należy pokryć stratę z lat ubiegłych ustaloną po uwzględnieniu wyłączeń dochodów i przychodów zwolnionych przedmiotowo na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w latach podatkowych od 1999 do 2002 Spółka ponosiła z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej straty. W poszczególnych latach, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej - produkcja nawozów wapniowych, Spółka otrzymywała na dofinansowanie kosztów produkcji nawozów wapniowych dotacje z budżetu państwa na podstawie p ...

Czy po dokonaniu podziału Spółki poprzez przeniesienie części majątku na nowo powstałą spółkę, Spółka macierzysta nie utraci prawa do odliczenia od dochodu straty z lat ubiegłych?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 18 marca 2004 r. Spółka zwróc ...

Generowanie strony w 6 ms