Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedawca

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje: Z pisma wniesionego przez Stro ...

Czy skup złomu stalowego i żeliwnego dokonywany przez podatnika VAT od osób nieprowadzących działalności gospodarczej w latach 1999 - 2000 rodzi obowiązek podatkowy w opłacie skarbowej?

Ustawa z dnia 31.01.1989 r. o opłacie skarbowej obowiązująca do dnia 31.12.2000 r. obejmuje swym zakresem przedmiotowym między innymi umowy sprzedaży. Stosownie do dyspozycji art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a tejże ustawy, nie podlegają opłacie skarbowej umowy sprzedaży zawierane przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. ...

Dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.40.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wyjaśniam. Płatnik, który ...

Czy na wystawianych fakturach należy wpisywać dane nabywcy oraz sprzedawcy.

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczących zasad wystawiania faktur, na podstawie art. 14a par. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Fabryczna wyjaśnia co następuje. Zgodnie z paragrafem 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 ...

Podatnik dokonał sprzedaży firmie skupującej złom, części zużytych maszyn i narzędzi pochodzących z własnego gospodarstwa wystawiając fakturę VAT oraz na gruntach gospodarstwa rolnego uprawia on zboża używając maszyn i narzędzi, które zużywają się i raz na kilka lat nagromadzony złom sprzedaje. Czy od wyżej wymienionej sprzedaży winien uiścić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że ...

Jakie wymogi powinna spełniać prawidłowo wystawiona faktura VAT?

Zdaniem strony nie umieszczenie w fakturze określenia "sprzedawca" jest naruszeniem § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a określenie ,,płatn ...

Jak powinny być wystawiane faktury VAT ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 11.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ), uzupełnionego w dniu 31.03.2005 r. ( data stempla pocztowego ) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wy ...

Czy sprzedając towary podatnik ma prawo do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60), art. 127 ust. 1 i 6, art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz. 535 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005r (wpłynęło 01.04.2005) w sprawie udzielenia interpretacji ...


Podatnik zwraca się z zapytaniem czy w przypadku uznania, że wszystkie podmioty występujące w umowie z kontrahentem z innego państwa członkowskiego świadczą usługi nie podlegające podatkowi od towarów i usług ? rozliczenie danej transakcji w kraju może odbywać się w trybie art. 30 ust. 1 ustawy o VAT poprzez wystawianie faktur krajowych przez pozostałych wykonawców kontraktu na Wnioskodawcę ze wskazaniem, że VAT uiszcza zleceniodawca zagraniczny.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 17.06.2005r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 05.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowan ...

Generowanie strony w 7 ms