Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: utrata prawa

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje: Z pisma wniesionego przez Stro ...

Podatnik prowadził działalność gospodarczą do 31 maja 2004 r. opodatkowaną w oparciu o ustawę z dn. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w m-cu czerwcu 2004 r. wystawił fakturę za usługę konsultacji (doradztwa). Czy po podpisaniu umowy i wystawieniu faktury za dokonaną usługę konsultacji Podatnik jest zobowiązany do rozliczania się na zasadach ogólnych?

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.) reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów /dochodów/ osiąganych przez osoby fizyczne: 1/ prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 2/ osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzie ...

Za jaki okres należy złożyć pierwszą deklarację PIT-5 po utracie prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), jeżeli podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy nie uzyskał przychodu z działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjono ...

Jakie skutki podatkowe powoduje utrata prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz by ...

Ustosunkowanie się do zaprezentowanego przez podatnika stanowiska, że pomimo zbycia lokalu nabytego w darowiźnie, przed upływem terminu wynikającego z art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn, prawo do ulgi jest zachowane.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna działając w trybie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 13 grudnia 2004 r., informuje, że powołany w zapytaniu przepis art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze z ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą - usługi transportowe-opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Czy poszerzenie dzialalności o usługi pośrednictwa finansowego zobowiązuje go do zmiany formy opodatkowania i przejścia na "zasady ogólne"?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kępnie informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przepisów rozdziału 2 (Ryczałt ewidencjonowany) nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług w ...

Podatnik który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych, zwraca się z pytaniem czy w momencie uzyskania dodatkowych przychodów z tytułu pośrednictwa finansowego (wg PKWiU 65.23.10.00) będzie mógł nadal dokonywać rozliczeń na ryczałcie czy na zasadach ogólnych?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton. ...

Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym oraz osiągający przychody z tyt. umowy o pracę , w wyniku zmiany tejże umowy świadczy w ramach stosunku pracy część usług identycznych jak świadczone na rzecz pracodawcy w ramach działalności gospodarczej. Stanowią one ok. 10 % usług ogółem. Czy w danej sytuacji podatnik ma nadal prawo do opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działalności gospodarczej?

Podatniczka złożyła w dniu 17.01.2005r. /wpływ do Urzędu 21.01.2005r./ wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedstawiono w nim następujący stan faktyczny: - strona jest zatrudniona jako lekarz na podstawie umowy o pracę w Szpitalu Specjalistycznym w Xxxx. Jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi na rzecz: tegoż Szpitala specjalistycznego w Xxx ...

Czy po przejściu na emeryturę chcąc uruchomić działalność gospodarczą można wybrać formę opodatkowania (podatek liniowy), jeżeli będę wykonywać działalność - agencja ubezpieczeniowa, a byłam zatrudniona w X. SA ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. 137 poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym dnia 07.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, j ...

Czy podatnik ma prawo do kontynuacji ulgi mieszkaniowej w ramach praw nabytych po 31.12.2001 r. w przypadku zmiany rodzaju inwestycji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu) i w związku z zawiadomieniem z dnia 12.05.2004 r. o niezałatwieniu sprawy w terminie, wyjaśnia, co następuje: W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy z dnia 26 lipca ...

Generowanie strony w 34 ms