Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zastaw rzeczy

Podatnik prowadzi dzialalność gospodarczą polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw - usług lombardowych i jest płatnikiem podatku VAT. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy udzielane przez niego pożyczki podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czy są od tego podatku zwolnione na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 25.02.2004 r. (data wpływu 27.02.2004 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18.03.2004 r. (data wpływu 22.03.2004 r.), podatnik zwrócił się z prośbą o informację odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych przy udzielaniu pożyczek lombardowych. Działając stosownie do art. 14 “a” § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony pr ...

Rozliczenie podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług lombardowych .

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Pismem z dnia 4 maja 2004 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika ...Podatnik prowadzi działalności gospodarczą polegającą na udzieleniu pożyczek pod zastaw. W związku z tym ma wątpliwości, czy rozliczając podatek od towarów i usług w systemie marży może dokonać odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki poniesione na zakupy towarów i usług związane ze sprzedażą zastawionych rzeczy, takich jak artykuły biurowe, energia elektryczna itp. Ponadto, czy nadal, w myśl obowiązujących przepisów, może rozliczać się na zasadach obowiązujących przed 1 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odsprzedaży, podstawą opodatkowania jes ...

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą m.in. usługi lombardowe Podatnik wystąpił do tut. urzędu z zapytaniem dotyczącym możliwości stosowania przy sprzedaży przedmiotu zastawu pożyczki lombardowej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyłącznie uzyskanej marży.

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r., Nr 8 poz. 60), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko ...

Czy rzeczy pozostawione w lombardzie w formie zastawu i nieodebrane, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (J. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 05.04.2005 r., uzupełnione wnioskiem z dnia 23.05.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ind ...

Co stanowi podstawę opodatkowania przy sprzedazy rzeczy oddanych pod zastaw udzielonej pożyczki w sytuacji gdy podatnik prowadząc lombard stosuje procedurę o której mowa w art. 120 ustawy o podatku VAT ?.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst z 2005 r. Dz. U. Nr 8. poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22.03.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, ...

Wątpliwości dotyczą:1. obowiązku księgowania po stronie zakupów (tj. w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów) przyjęcia towarów do lombardu pod zastaw pożyczki lub w chwili nie zwrócenia pożyczki przez klienta.2. wysokości kwoty przychodu, którą należy zaksięgować do podatkowej księgi przychodów i rozchodów a) w przypadku zwrotu pożyczki,b) w sytuacji nie zwrócenia pożyczki i sprzedaży rzeczy zastawionej

Jak stanowi art. 14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w ...

Czy wycena wartości instrumentu pochodnego ujętego w pozabilansowej ewidencji rachunkowej podatnika stanowi różnicę kursową, o której mowa w art. 9b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 21 ms