Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: leczenie

Jakiego rodzaju wydatki, uprawniają do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej, skoro poniesiony został wydatki na cele leczniczo-rehabilitacyjne w latach 2003 i 2004 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004 r. (data wpływu 27.01.2004 r.) uprzejmie wyjaśnia. Uczęszcza Pan na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne oraz przebywał na leczeniu w sanatorium na co posiada Pan dokument "potwierdzajacy pobyt". Posiada Pa ...

Czy poniesione przez podatnika koszty związane z leczeniem pacjentów, zakwestionowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względów proceduralnych oraz z powodu przekroczenia limitu określonego w umowie są kosztem uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 21.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku, na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela następującej informacji: Podatnik poniósł koszty związane z leczeniem pacjentów. Część z nich została zakwestionowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względów proceduralnych, a część z powodu przekr ...

Proszę o wyjaśnienie co do obowiązku i formy opodatkowania podatkiem VAT. Pracuję jako Stomatolog. Dotychczas wiedziałam, że rodzaj działalności PKD 85 nie podlega podatkowi VAT. W ramach praktyki lekarskiej stomatologicznej wykonuję leczenie zębów i wstawianie protez. Moje wątpliwości wynikają z tego, że Technik Dentystyczny obciążył mnie za miesiąc maj 2004 r. za wykonanie protez w kwocie z naliczonym podatkiem VAT.

W związku z wnioskiem z dnia 20.05.2004 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi, dotyczącej zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14a Ordynacji podatkowej, informuje: Na podstawie art. 43 ust. 1 poz. 9 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) usługi w zakresie ochrony zdrowia s ...

1. czy zakład pracy ponosząc koszty na opłatę turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka swojego pracownika, doliczy poniesiony wydatek do dochodu pracownika?2. czy ten sam zakład pracy może przekazać pieniądze na opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka w wysokości 2.890,- zł, na kilka takich turnusów, w takich samych kwotach, 3. oraz czy ten sam zakład pracy może wpłacić pieniądze do innego Ośrodka Rehabilitacyjnego, lub Fundacji Dzieciom w Warszawie, w tym samym roku podatkowym.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy odpowiadając na Pani zapytanie zawarte w piśmie z dnia 3 marca 2004 roku, uzupełnionym- po otrzymaniu wezwania z dnia 18 marca 2004r. Nr. DL-II-410-45/04, pismem złożonym w tut. Organie podatkowym w dniu 25 marca 2004 r, działając zgodnie z przepisami art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó ...

Czy otrzymane przez osoby niepełnosprawne, świadczenia z ZFRON z tytułu zwrotu kosztów leczenia są wolne od podatku dochodowego?

Stan faktyczny: U pracodawcy będącego zakładem pracy chronionej funkcjonuje zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z którego 10% środków przeznaczana jest na indywidualną pomoc. W zależności od sytuacji materialnej osoby niepełnosprawnej, zwracane są koszty związane z lecze-niem, w tym również za lekarstwa. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 27 ...

Czy opłaty za usługę sanatoryjną i za zabiegi rehabilitacyjne wniesione przez osobę niepełnesprawną zaliczoną do III grupy podlegają odliczeniu od dochodu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że Pani stanowisko - przedstawione dnia 18 marca 2005 r. w uzupełnieniu wniosku z dnia 18 lutego 2005 r., który wpłynął w dniu 24 lutego 2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do możliwości odlicze ...

Czy osoba, która dokonała wpłatę 1% na konto fundacji ,,Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" ze wskazaniem na konkretną osobę bedzie mogła dokonać zmniejszenia podatku w swoim zeznaniu podatkowym.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 26 stycznia 2006 roku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 09 lutego 2006 roku w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakre ...

Czy podlega odliczeniu od dochodu darowizna przekazana organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w sferze pożytku publicznego lub organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego w celu pomocy ofiarom katastrofy budowlanej, która zgodnie z umową ma być przekazana przez obdarowanego na rzecz wskazanych przez darczyńcę osób fizycznych i w określonej formie (polecenie)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 5 maja 2006 r. (data wpływu 8 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy przysługuje odliczenie od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne wydatków poniesionych w 2005 r. za pobyt na leczeniu w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29.03.2006 r. (data wpływu 30.03.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyc ...

Czy prawidłowe jest opodatkowanie stawką podatkową 19% dopłat do kosztów leczenia emerytów i rencistów wojskowych?

W dniu 27-11-2006r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek płatnika Wojskowego Biura Emerytalnego, z zapytaniem dot. zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, wynika, iż na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dn. 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodz ...

Generowanie strony w 13 ms