Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zastaw

Czy w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym bank ma prawo żądać od Syndyka masy upadłościowej faktury za przekazane przedmioty zastawu i przewłaszczenia z masy upadłościowej (kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT – Syndyk czy kredytobiorca) ?

Zgodnie z art.2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług oraz inne czynności zrównane ze sprzedażą. Zawarcie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu bankowego nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje w momenc ...

Czy udzielając pożyczki pod zastaw utracę prawo do ryczałtu i bęę zobowiązany opłacać podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

W odpowiedzi na Pana pytanie złożone w tut. Urzędzie w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) dotyczące utraty prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obecną regulację prawną uprzejmie wyjaśnia, że : Zgodnie z ...

Czy przychód uzyskany w październiku 2003r. ze sprzedaży akcji w wysokości 67904,50zł można pomniejszyć o kwotę 7 605 zł, jako koszt uzyskania przychodu, którą zostały pokryte odsetki z tytułu udzielonej przez Bank S.A. pożyczki gotówkowej w wysokości 60300 zł, w sytuacji gdy pożyczka ta została zabezpieczona kaucją gotówkową wpłaconą przez spółkę akcyjną?

Aktem prawnym regulującym kwestię przychodów z kapitałów pieniężnych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003r., źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa maj ...

Czy złożenie oświadczenia o nabyciu mienia ruchomego objętego zastawem będzie traktowane jako nabycie, o którym mowa w art. 112 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.)?

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Spółka S.A. w dniu 03.10.2002 r. zawarła ze Spółką z o.o. umowę zastawu rejestrowego, obejmującego mienie ruchome przedsiębiorstwa (środki trwałe). Postanowieniem sądu rejonowego, zastaw ten został wpisany do rejestru zastawów. Umowa zastawnicza przewidywała sposób zaspokojenia w postaci przejęcia przedmiotu zastawu (art. 22 ustaw ...


Czy kwota udzielonej pożyczki (w ramach działalności gospodarczej w zakresie lombardu) jest kosztem uzyskania przychodów w przypadku gdy nie ma możliwości jej spłaty.

Umowa lombardowa jest umowa nienazwaną, nie uregulowana w przepisach i zawierającą elementy różnych stosunków prawnych. Na treść tej umowy składają się przede wszystkim dwa podstawowe elementy: przeniesienie na biorącego pożyczkę własności określonej ilości pieniędzy oraz ustanowienie zabezpieczenia roszczenia udzielającego tej pożyczki właściciela lombardu o zwrot sumy dłużnej wraz z odsetkami. Z ...

Czy czynność obejmująca wydanie przez dłużnika - w wyniku postanowienia sądu - zastawnikowi/wierzycielowi przedmiotów objętych umową zastawniczą podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od towarów usług ustanowiony został w ramach przepisu art. 5 ustawy o VAT, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, definiowane odpowiednio w ramach art. 7 i art. 8 ustawy jako: przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w przypadku dostawy towa ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatek od towarów i usług zapłacony przez bank przy sprzedaży samochodu przejętego uprzednio w wykonaniu umowy zastawu rejestrowego ?

Firma pismem z dnia 18.02.2005 r. (wpłynęło w dniu 28.02.2005 r.) zwróciła się do tut. Urzędu z zapytaniem w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku od towarów i usług zapłaconego przez bank przy sprzedaży samochodu przejętego uprzednio w wykonaniu umowy zastawu rejestrowego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka zaciągnęła kredyt bankowy, k ...

Jaka jest stawka podatku VAT w przypadku sprzedaży przez Bank samochodu, który stanowił zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego z tytułu zaciągniętego przez Spółkę kredytu ?

Spółka wystąpiła do tut. Urzędu Skarbowego z pismem o interpretację przepisów dotyczących wysokości stawki podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży przez Bank samochodu, który stanowił zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego z tytułu zaciągniętego przez Spółkę kredytu. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Jednostka zaciągnęła kredyt bankowy, którego zabezpieczen ...

Czy w przypadku sprzedaży rzeczy , które przeszły na własność prowadzącego lombard przychodem jest różnica między kwotą uzyskaną ze sprzedaży zastawionych rzeczy a kwotą udzielonej pożyczki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mysłowicach stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22.07.2005 r. który wpłynął w dniu 11.08.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 7 ms