Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: drogi

- w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych nakładów na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu firmy oraz wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej do siedziby firmy należącej do Urzędu Miasta.

Odpowiadając na pismo z dnia 03.12.2003 r. (data wpływu 08.12 2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych nakładów na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na placu firmy oraz wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej do siedziby firmy należącej do Urzędu Miasta w O.- Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do postanowień art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 ...

- dotyczące wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej stanowiącej własność gminy.

W uzupełnieniu informacji znak: US.I/423-40/03 z dnia 07.01.2004 r. w części dotyczącej wydatków na budowę odcinka drogi dojazdowej stanowiącej własność gminy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dodatkowo wyjaśnia: Jeżeli podatnik ponosi wydatki (nakłady) ...

Czy wydatki dotyczące modernizacji drogi, przy której ma zostać wybudowana nieruchomość stanowią dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodu?

W celu wybudowania hali magazynowej, która jest niezbędna z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na jej budowę, co jest związane z wydaniem opinii dot. planowanej inwestycji m.in. przez Zarząd Dróg Miejskich. W piśmie skierowanym do spółki Zarząd ten uzależnił wydanie pozytywnej opinii od wykonania przez przedsiębiorcę projektu wzmocnienia i ...


Stawka podatku VAT przy budowie drogi wewnętrznej w zakładzie podatnika.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (wpłynęło 02.03.2004r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie zastosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świebodzinie - działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm. ...


Powstałe wątpliwości Podatnika dotyczą stawki podatku od towarów dla wykonanych usług: 1. Spółka otrzymała zlecenie na wykonanie robót budowlanych związanych z budową stacji paliw. 2. Spółka wykona drogę wraz z odwodnieniem 3. Spółka wykona sieć wodociągową i kanalizację sanitarną

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismem z dnia 21 listopada 2003 r. Spółka zwróciła się do Nacze ...

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 7 % VAT na usługi wykonania kanalizacji sanitarnej przy budowie drogi opisanych symbolem PKWiU 45.33.2 w związku z faktem, że pozycja 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r. zawęża zakres tych robót do robót ogólnobudowlanych związanych z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych tylko opisanych symbolem PKWiU 45.23.1 ?

Do ustalenia prawidłowej stawki VAT na ww. usługi niezbędne jest ustalenie grupowania zgodnie z Klasyfikacją usług obowiązującą w statystyce przed wprowadzeniem PKWiU i poprzedzającą KWiU. Taki sposób interpretacji wynika z obowiązujących od 1.01.2003 r. zmian w zakresie podatku VAT, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o poda ...

Czy budowę drogi w ulicy S wraz z likwidacją kolizji energetycznych, administrowanej przez Urząd Miasta, obok której znajdują się między innymi działki budowlane i rozpoczęte inwestycje mieszkaniowe, można opodatkować przy zastosowaniu stawki 7% na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.)?Czy budowę i remonty podobnych dróg, administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe lub Urząd Miasta, można opodatkować wg stawki 7%?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 04.05.2004 r., nr PRD.III.6/2004 (data wpływu 04.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) us ...

Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmi powierzchni magazynowej. Czy Spólka może skorzystać z prawa do pomniejszenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych zbudową drogi dojazdowej oraz przebudową skrzyżowania?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jednocześnie w art. 20 ust. 2 tej ustawy zawarte jest ograniczenie uprawnienia sformułowanego w art. 19 ust. 1 - podatnik może zmniejszyć podat ...

Generowanie strony w 40 ms