Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: siedziba firmy

Czy Spółka, w której całość udziałów posiada podmiot zagraniczny, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty administracyjne poniesione poza granicami kraju oraz koszty zarządzania, którymi podmiot zagraniczny obciążył Spółkę ? Czy powyższe usługi można uznać za import usług ?

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że działalność Spółki spełnia przesłanki uznania jej za zakład szwedzkiej Spółki. Stosownie do art. 3 ust.2 ustawy z dnia 15.021992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od doch ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pisano z dnia 14.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje: Odpowiadając na pytanie pana dotyczące zakwalifikowania poniesionych kosztów z tytułu wartości die ...

Gdzie podlega opodatkowaniu dochód z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobie prawnej mającej siedzibę w Szwajcarii?

Odpowiadając na pismo jednostki z dnia 28.10.2003 r. (znak: DF/9698/2003) zawierającego prośbę dotyczącą udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie opodatkowania dochodu z tytułu należności licencyjnych wypłacanych osobie prawnej mającej siedzibę w Szwajcarii, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia ...

dotyczy opodatkowania przychodów z dywidend

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 2.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § ...

dotyczy stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.03.2004 r. (uzupełnione w dniu 2.04.2004 r. i 15.04.2004 r. o opłatę skarbową i o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbo ...

opodatkowanie dywidendy uzyskanej od spółki mającej siedzibę w Niemczech

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /, w odpowiedzi na wniosek Pana z dnia 4 maja 2004 r. dotyczący interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskanej od spółki mającej siedzibę w Niemczech, informuje jak poniżej: Zgodn ...

Spółka zwraca się o potwierdzenie Swojego stanowiska, że określone we wniosku dokumenty wystawione przez niemieckie organy podatkowe, spełniają przesłanki do uznania ich za certyfikaty rezydencji i tym samym uprawniają do zastosowania postanowień umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawartej pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec.

Spółka wyjaśnia, iż dokonuje zakupu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 2 a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, od podmiotów nie mających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu. Przy dokonywaniu zapłat za przedmiotowe usługi Jednostka, uwzględniając postanowienia umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, nie potrąca ...

1. Czy kwota zwrotu wydatków na adaptację siedziby spółki cywilnej będzie przychodem podlega-jącym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?2. Czy kwota umorzonego świadczenia wynikającego z „umowy o wzajemnych świadczeniach” będzie dla spółki cywilnej przychodem? 3. Czy kwota zwrotu wydatków na adaptację siedziby spółki cywilnej będzie kwotą zmniejszającą wartość środka trwałego?

Stan faktyczny: Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, która jest przedstawicielem handlowym spółki akcyjnej. Spółka akcyjna na podstawie „umowy wzajemnych świadczeń” zaoferowała wspólnikom spółki cywilnej zwrot części wydatków poniesionych przez spółkę cywilną na przystosowanie jej siedziby do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej – zgodnie z wym ...

1. Z jaką datą należy zmienić treść faktur Spółki w sytuacji faktycznej zmiany siedziby Podatnika, bez podjęcia stosownej uchwały przez Zgromadzenie Wspólników i zgłoszenia zmian umowy Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym? 2. Z jaką datą należy podwyższyć wysokość kosztów uzyskania przychodów dla tych pracowników, którzy mieszkają poza miejscowością, w której obecnie pracują oraz z jaką datą należy obniżyć koszty uzyskania przychodów tym pracownikom, którzy nie muszą już dojeżdżać do pracy i ponosić z tego tytułu kosztów?

W piśmie Spółki został sformułowany następujący stan faktyczny: Spółka z o. o. do dnia 30.06.2004r. prowadziła działalność gospodarczą w (...), tj. w swojej siedzibie. Jak wyjaśnia Podatnik siedziba ta została wymieniona w umowie spółki. W dniu 30.06.2004r. Zarząd Spółki podjął uchwałęo przeniesieniu z dniem 01.07.2004r. siedziby z (...) do (...). Jednakże nie zwołano Zgromadzenia Wspólników, któr ...

Miejsce świadczenia usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.05.2004 r.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach informuje, iż zgodnie z nową ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cyt. ustawy w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w ...

Generowanie strony w 47 ms