Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakłady osób zagranicznych

Czy Spółka, w której całość udziałów posiada podmiot zagraniczny, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty administracyjne poniesione poza granicami kraju oraz koszty zarządzania, którymi podmiot zagraniczny obciążył Spółkę ? Czy powyższe usługi można uznać za import usług ?

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że działalność Spółki spełnia przesłanki uznania jej za zakład szwedzkiej Spółki. Stosownie do art. 3 ust.2 ustawy z dnia 15.021992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od doch ...

1.Czy w wyniku sprzedaży dla potrzeb VAT ustalonej wg cen sprzedaży a wewnątrz wspólnotowe nabycie według kosztu wytworzenia wystąpi dochód w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu ? 2.Czy podmiot zarejestrowany dla celów VAT w Polsce nie posiadający na terytorium Rzeczypospolitej zakładu, wystawiając polską fakturę sprzedaży dla celów VAT w powyższej sytuacji staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?

Firma jest osobą zagraniczną zarejestrowaną w Estonii i nie posiada na terytorium Polski zakładu ani filii. Firma ta dokonuje wysyłek z Estonii do składu konsygnacyjnego w Polsce, skąd następnie towary te są sprzedawane. Transakcja pobrania towarów, przez polskiego kontrahenta ze składu konsygnacyjnego dokumentowana jest fakturą VAT sprzedaży wystawioną zgodnie z polskimi przepisami, z zastosowani ...

Czy w opisanej sytuacji osoba zagraniczan osiągająca dochody w Polsce, posiada zakład?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zmian.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 17.01.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy prowadzenie działalności podmiotu zagtranicznego na terytorium Polski, wykonywanej za pośednictwem Oddziału nie prowadzi do powstania "zakładu" w świetle postanowień umowy z dnia 18.12.1972 pomiędzy PRL a RFN w spawie zapobieżenie podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku?

Zgodnie z art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja a podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uwzględniając pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 lutego 2005 znak PB 7 /033-0831-2167/04/WP dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie odpowiedzi z 16.04.2004 r. znak US2/ROP1- 371/ID/04 na ...

Czy przychody osiągane przez Spółkę – będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych – z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką szwajcarską powinny być zaliczane do przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Czy spółka (zagraniczna osoba prawna) będąc oddziałem zagranicznego przedsiębiorcy z siedzibą w Niemczech jest obowiązana do składania bilansu w Polsce ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 21 lipca 2004 r.), uprzejmie wyjaśnia: Pytanie Spółki (zagranicz ...

1) Czy Spółka (zagraniczna osoba prawna) działajaca na terytorium Polski w formie przedstawicielstwa ma obowiązek składania w Polsce deklaracji CIT - 2 i zeznania CIT - 8 ? 2) Jaki jest sposób opodatkowania należności z tytułu odsetek pochodzących z lokat w bankach na terytorium Polski ? 3) Czy Spółka (zagraniczna osoba prawna) ma obowiązek składania sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie Spółki z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego (data wpływu 30 listopada 2004 r.), uprzejmie wyjaśnia: Pytanie Spółki ...

Czy polski podmiot (osoba prawna) ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy - art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - dokonując wypłaty należności za usługi polegające na pozyskiwaniu kontrahentów wykonane przez rosyjską firmę na terenie WNP?

W nawiązaniu do pisma Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu Nr PD-3/423/19/04 z dnia 17 listopada 2004 r. stanowiącego pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 wymienionej ustawy ...


Czy zgodnie z nową umową m. RP a RFN w sprawie unikania podwójnego opodatkowania Spółka powinna pobierać zryczałtowany podatek w wysokości 20% (stawka z updop) od należności licencyjnych i odsetek, a następnie różnica m. podatkiem pobranym a podatkiem wg nowej umowy (5%) będzie zwracana na wniosek podatnika, czy pobierać 5% podatku?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 30.03.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu w dn. 31.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Maz ...

Generowanie strony w 5 ms