Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: bufet

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany (uzupełnienia) udzielonej przez Urząd Skarbowy w Brzozowie w dniu 31.12.2003 r. interpretacji (znak: PP/443-8/03) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Stosownie do treści § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e ...

Miejsce opodatkowania usług najmu pokładów na statkach, które pływają pod niemiecką banderą.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim, na pisemne zapytanie podatnika z dnia 30.06.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych w formie bufetu z o ...

Stan faktyczny: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital zwraca sięz uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do niżej przedstawionego problemu dotyczącego likwidacji Bufetu Pracowniczego działającego zgodnie ze statutem jednostki i prowadzącego sprzedaż detaliczną opodatkowaną.Dnia 13.x11.2004r.dokonano spisu z natury towarów, które nie zostały sprzedane. Część towarów została przekazana jako darowizna na rzecz akcji organizowanej przez Miejski Ośrodek/pomocy Rodzinie oraz Radio .Pozostałe towary przekazano do magazynu żywnościowego, gospodarczego oraz na oddziały z przeznaczeniem dla pacjentów. Od zakupionych do bufetu artykułów został odliczony podatek VAT, ponieważ dotyczył działalności opodatkowanej. W chwili obecnej te artykuły przeznaczone zostały na cele związane z działalnością podstawową Szpitala, a więc zwolnioną z opodatkowania. Pytanie: Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy w związku ze zmianą przeznaczenia zakupionych wcześniej towarów, od których był odebrany VAT naliczony, Szpital jest zobowiązany do wyliczenia podatku VAT od artykułów wykazanych na spisiez natury i zwrotu do Urzędu Skarbowego oraz na jakiej zasadzie powinno nastąpić przekazanie spisanych artykułów.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Podatnika z dnia 20.12.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.12.2004 r.) informuje: Zgodnie z przedstawionym w w/w piśmie stanem faktycznym, Podatnik dokonał likwidacji działającego zgodnie ze statutem jednostki bufetu pra ...

Czy poniesione wydatki na wykonanie prac projektowych w zakresie modernizacji i wyposażenia bufetu Szpitala, Szpital może zakwalifikować do kosztów działalności statutowej zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 4 ms