Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu: 16.12.2002 r.) w sprawie dotyczącej dotacji otrzymywanych przez SA ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Tutejszy Urząd Skarbowy w piś ...

Decyzją Wojewody z 30.12.2002 r. został zmieniony podmiot dotacji przyznanej w 1998 r. Fundacji - z przeznaczeniem na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców - na Spółkę. Od 31.12.2002 r. po przekazaniu przez Fundację wolnych środków pieniężnych, znajdujących się na kontach bankowych oraz wierzytelności znajdujących się u pożyczkobiorców, Spółka stała się podmiotem administrującym funduszem pożyczkowym. Na podstawie zawartych umów z pożyczkobiorcami, Spółka wstąpiła w miejsce Funduszu do czynnych umów o udzielenie pożyczki z dniem 31.12.2002 r, stała się ich stroną. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź: Czy Spółka może zwolnić się z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r. od kwoty dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 15.02.1990 r. o podatku dochodowym od osób prawnych? Naszym zdaniem dotacja podlega zwolnieniu tym bardziej, że Fundacja zapłaciła już od tej dotacji podatek dochodowy. W 1998 r. przepis dotyczący zwolnienia dotacji, otrzymanych z budżetu państwa czy samorządu terytorialnego nie obowiązywał, a Fundacja nie wystąpiła do Urzędu Skarbowego o indywidualne zaniechanie podatku.

W związku z pismem jednostki oraz działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź - Śródmieście informuje iż: zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) - wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub ...

Przychody z działalności gospodarczej

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.05.2003 r. w sprawie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanej w 2003 r. z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji na uzyskanie certyfikatu ISO 9001: 2000 stanowiącej zwrot ...

w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą

Odpowiadając na pytanie zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu naliczania amortyzacji podatkowej (stanowiącej koszt uzyskania przychodu) od środków trwałych częściowo sfinansowanych dopłatą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuje: Przepis ...

Prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z inwestycją poza granicami kraju. Przedmiotowe zakupem zostały pokrytym w 50% (netto) dotacją Ministra Gospodarki.

Spółka uzyskała dotację Ministra Gospodarki w wysokości 50% netto wydatków związanych z tworzeniem Domu Polskiego poza granicami kraju. Zapytanie Podatnika dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z zakupami pokrytymi z w/w dotacji. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, p ...

1. Stawka podatku VAT dla usług badań technicznych opryskiwaczy. 2. Podstawa opodatkowania usług badania technicznego opryskiwaczy w przypadku otrzymywania dotacji z budżetu państwa na obniżenie ceny w/w usługi.

dotyczy: zapytania Spółki z dnia 09.06.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w sprawie stawki podatku dla usługi polegającej na badaniu technicznym opryskiwaczy (PKWiU 74.30.15-00.00) oraz wpływu dotacji na podstawę opodatkowania usługi. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr ...

1. Czy dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych? 2.Czy dotacja na cele szkoły otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatu) podlega zwolnieniu z podatku dochodowego?

Ad.1W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie szkół przez osoby fizyczne stanowi źródło przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 14 tej ustawy (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 36 ww. ustawy „ wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prow ...

Jaką datę należy uznać za datę powstania przychodu podatkowego z tytułu refundowanych i rozliczonych kosztów mediów? Który z ustalonych przez jednostkę wariantów obliczania wysokości odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowy?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowymo podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 ze zm.) nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a – 16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie t ...

Zastosowanie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. w przypadku otrzymania dotacji pieniężnej.

W odpowiedzi na pismo złożone w dniu 12 grudnia 2003 r. i uzupełnione w dniu 18 lutego 2004 r., w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania, zawartego w piśmie Podatnika jest zas ...

Czy wartość dotacji przeznaczona na rozwój eksportu poprzez promocję produktów na wybranych rynkach zagranicznych będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 12.01.2004 r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku docho ...

Generowanie strony w 4 ms