Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pożar

Czy w przypadku straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem kwotę oszacowanej straty można odliczyć od dochodu? Czy w przypadku nieodliczenia straty łączna kwota wydatków nawet przewyższająca kwotę 3.500,00 zł, związana z przywróceniem stanu pierwotnego środka trwałego może być zaliczona w koszty spółki?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynęło żądanie złożone przez „P.” spółka jawna R. ul. K. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem, tj. hali produkcyjnej, ...

Jaki jest moment zaliczenia strat nadzwyczajnych do kosztów uzyskania przychodów i otrzymanego częściowego odszkodowania w wyniku pożaru do przychodów firmy?

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania p ...

Czy można zastosować dotychczasową indywidualną stawę amortyzacyjną dla środka trwałego, który w 85% uległ spaleniu oraz jak rozliczyć nakłady poniesione na jego odbudowę

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając w trybie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w związku z Pana pismem, które wpłynęło do tutejszego organu podatkowego w dniu 27 września 2004 r. i uzupełnionym w dniu 22 października 2004 r., a dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie sposobu amortyzowania p ...

W wyniku pożaru uszkodzeniu uległy pomieszczenia zajazdu wraz z wyposażeniem. Na naprawę uszkodzeń spółka otrzymałaodszkodowanie od ubezpieczyciela. Czy otrzymane odszkodowanie jest przychodem podatkowym, a koszt odtworzeniamienia jest kosztem uzuyskania przychodów?

Spółka "P..." z o.o. w Łodzi w dniu 22.04.2005 r. złożyła w tut. Urzędzie wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Wg oceny formalnej wniosek zawierał braki w postaci niepełnego przedstawienia stanu faktycznego sprawy i braku własnego jednoznacznego stanowiska w przedstawionej sprawie. W związku z tym, pismem nr I USB II-42 ...

W wyniku pożaru uległ całkowitemu zniszczeniu budynek baru z całym wyposażeniem oraz dokumentacja związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wobec powyższego, podatnik nie jest w stanie odtworzyć wartości księgowej środków trwałych. Do ustalenia straty w środkach trwałych podatnik przyjął wycenę wykonaną przez rzeczoznawcę powołanego przez P... uwzględniając amortyzację. Czy ten tryb postępowania jest prawidłowy?

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 760) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2005 r. (data wpływu 11.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kutnie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan praw ...

Czy występujący za 2005 r. zysk nadzwyczajny (z tytułu otrzymanego odszkodowania) będzie stanowił dochód podlegający zwonieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

W złożonym wniosku Spółka poinformowała, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice" i na podstawie warunków określonych w zezwoleniu korzysta ze zwolnień w podatku dochodowym od osób prawnych. W kwietniu 2004 r. Spółkę dotknęła klęska żywiołowa - pożar, w wyniku którego utracono część majątku (budynki znajdujące się na terenie specjalnej strefy eko ...

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do usług konserwacji urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania, wykonanych po 15.02.2005 r. w domach pomocy społecznej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że przedstawione we wn ...

Czy powstały w wyniku pożaru, niezawiniony niedobór towarów handlowych i wyposażenia wymaga korekty podatku naliczonego VAT, jeżeli przy zakupie w/w przedmiotów Podatnik korzystał z odliczenia podatku naliczonego? W jaki sposób dokonać rozliczenia podatku VAT za miesiąc, w którym nastąpił pożar, skoro wraz z towarami spaleniu uległa dokumentacja podatkowa wraz z kasą rejestrującą?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko odnośnie korekty podatku naliczonego ...

Czy otrzymane od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za szkody wyrządzone pożarem w cegielni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza stanowi przychód spółki ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: powstania przychodu z tytułu otrzymanego od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za ...

Czy do kosztów uzyskania przychodu spółki można zaliczyć faktury VAT za zakupione materiały i wykonane usługi przez firmy specjalistyczne do odtwarzania murów, dachów, technologii itp. zniszczonych wskutek pożaru cegielni, w której prowadzona jest działalność gospodarcza ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu faktury VAT za zakupione mate ...

Generowanie strony w 13 ms