Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przywrócenie

Czy w przypadku straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem kwotę oszacowanej straty można odliczyć od dochodu? Czy w przypadku nieodliczenia straty łączna kwota wydatków nawet przewyższająca kwotę 3.500,00 zł, związana z przywróceniem stanu pierwotnego środka trwałego może być zaliczona w koszty spółki?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynęło żądanie złożone przez „P.” spółka jawna R. ul. K. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem, tj. hali produkcyjnej, ...

W jakiej wysokości należy zastosować koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, w sytuacji gdy zakład pracy wypłacił jednorazowo zaległe wynagrodzenia w związku z przywróceniem przez sąd pracownika do pracy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że z podatnikiem rozwiązano umowę o pracę. Sąd uznał, że rozwiązanie umowy o pracę było niezgodne z prawem i przywrócił pracownika do pracy. Podatnik jako członek organizacji związkowej jest pracownikiem szczególnie chronionym. W związku z tym, w wyniku przywrócenia do pracy, pracodawca wypłacił wynagrodzenie przysługujące za cały czas pozostawania bez p ...

czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z przebudową powierzchni biurowej w celu przywrócenia jej do stanu pierwotnego zgodnie z zawartą umową stanowią koszt uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki poniesione przez Spółkę w związku z przebudową powierzchni biurowej w celu przywrócenia jej do stanu pierwotne ...

Czy odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej, zawartej w postępowaniu o przywrócenie do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak w jakim trybie i przy jakim udokumentowaniu winno nastąpić obciążenie i zapłata podatku?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawcy oceniając jego stanowisko odnośnie opodatkowania odszkodowania wypłaconego na ...

1. Czy spółka będzie mogła zaliczyć ponoszone wydatki na remont i konserwacje windy bezpośrednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia? 2. Czy też poniesione wydatki powiększą wartość początkową budynku dla celów ustalania podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Sprzedaż udziału w nieruchomości, zwróconej na podstawie decyzji administracyjnej, jako poprzedniemu właścicielowi nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Generowanie strony w 62 ms