Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: remont środka trwałego

Czy w przypadku straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem kwotę oszacowanej straty można odliczyć od dochodu? Czy w przypadku nieodliczenia straty łączna kwota wydatków nawet przewyższająca kwotę 3.500,00 zł, związana z przywróceniem stanu pierwotnego środka trwałego może być zaliczona w koszty spółki?

W dniu 9.01.2004 r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie wpłynęło żądanie złożone przez „P.” spółka jawna R. ul. K. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowe żądanie dotyczy zaliczenia do kosztów działalności gospodarczej straty powstałej w wyniku pożaru środka trwałego nieobjętego ubezpieczeniem, tj. hali produkcyjnej, ...


dotyczy możliwości ustalenia w oparciu o wycenę biegłego wartości początkowej nieruchomości zakupionej w listopadzie 2001 r., a następnie remontowanej i modernizowanej z przeznaczeniem na wynajem oraz możliwości zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10 %

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia: Wartość początkową środków trwałych w razie nabycia w drodze kupna stanowi cena nabycia, którą - zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Czy wydatki poniesione na remont parkingu na kwotę przekraczającą 3.500,00 zł. obciążają w całości koszty uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 16 c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów. Z pisma jednostki wynika, że członkowie Wspólnoty mieszkaniowej wraz z lokalami nabyli prawa wieczystego użytkowania gruntów na którym umiejscowiony jest parking. Wspólnota w 2003 r. dokonała rem ...

Czy podatnik - będąc najemcą powierzchni produkcyjnych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji budynku - może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na remont dachu.

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.) stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Natomiast stosownie do art. 16 ust. 1 pkt c cyt. ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków ...

Czy wydatki dotyczące wymiany okna i drzwi w lokalu sklepowym oraz wydatki związane z kosztami wyburzenia ściany, celem powiększenia lokalu, stanowią koszt uzyskania przychodu czy też podwyższają wartość środka trwałego ?

W odpowiedzi na pytanie skierowane do tutejszego Urzędu pismem z dnia 07.07.2004 r. (uzupełnionym w dniu 05.08.2004 r.) zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu wyjaśnia: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. N ...


Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 54, poz. 654 ze zm.) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabyc ...

dotyczy zakwalifikowania prac budowlanych jako remontowe lub modernizacyjne

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma A. z dnia 30.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 2.08.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełnionego pismem z dnia 4.08.2004 r., ud ...

Pytanie Podatnika dotyczy udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do rozliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług z tytułu zakupu usług i materiałów związanych z budową ogrodzenia i drogi dojazdowej do zakładu oraz remontem i unowocześnienim pomieszczeń zakładu.

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku z pismem z dnia 20.09.2004 r. (wpływ do US 21.09.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do rozliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług z tytułu zakupu usług i materiałów związanych ...

Generowanie strony w 8 ms