Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: napoje bezalkoholowe

Czy wartość wydanych pracownikom napoi na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy ?

Przychodem ze stosunku pracy, jak to wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za ...

Czy dopłaty do posiłków wydawanych pracownikom oraz emerytom i rencistom korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze z dnia 12.05.2003 r. Nr II-1/411/19/2003/1 w zakresie dopłat do obiadów sprzedawanych pracownikom wydawanych na podstawie kart abonamentowych oraz korzystania z ...

Czy zakup wody źródlanej dla pracowników jako świadczenie rzeczowe jest wolne od podatku dochodowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2004 r. (data wpływu 20.02.2004 r.) dotyczece otrzymywanych przez pracowników w pracy napojów, uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochod ...

Obniżona stawka podatku od towarów i usług dotycząca owocowych napojów bezalkoholowych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2004 r. dotyczące stawki podatku od towarów i usług na wymienione w piśmie Urzędu Statystycznego w Łodzi z dn. 17.10.2003 r. znak OISK-5672/KW-334/24-7615/03 bezalkoholowe napoje owocowe sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 15.98.12-50.10 - stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) – informuję, że na mocy ...

Zakład pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest zobligowany do zapewnienia pracownikom w czasie pracy wody zdatnej do picia lub innych napojów. Czy wartość tych napojów jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), potwierdza prawidłową interpretację przepisów przedstawioną w piśmie z dnia 15.04.2004 r. (które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 16.04.2004 r.) w zakresie zwolnienia z opodatkowania wydawanych pracownikom napojów, obowi ...

Czy wartość napojów bezalkoholowych wydawanych pracownikom do spożycia wyłącznie w czasie wykonywania pracy (z wyjątkiem ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu) korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie w związku ze stwierdzeniem, iż pisemna informacja z dnia 03.03.2004 r. znak: US I/4/415-11/04, udzielona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim Spółce Jawnej jest nieprawidłowa, dokonuje jej zmiany i wyjaśnia, co następuje: Wn ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość napojów bezalkoholowych (woda zimna i gorąca) udostępnianych pracownikom z dystrybutora na hali produkcyjnej zakładu oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wydanej zgodnie z przepisami BHP?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004r., wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi ...

Czy przekazanie na potrzeby pracowników i gości: kawy, herbaty, ciastek - jest dostawą/przekazaniem na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem i podlega podatkowi VAT?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste pod ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bezpłatne posiłki wydawane kucharzom zatrudnionym w wojskowych jednostkach organizacyjnych strefy budżetowej, bezpłatne napoje dla pracowników oraz bezpłatne wyżywienie żołnieży zawodowych podczas pełnienia całaodobowych dyżurów?

Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza w odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2004 r. uzupełnione o opłatę skarbową i własne stanowisko w sprawie w dniu 30 lipca 2004 r. informuje co następuje: Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchylony został przepis art. 21 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dn ...

Czy wydawane pracownikom w czasie pracy napoje (kawa i herbata) korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W odpowiedzi na pismo Pana dot. opodatkowania niektórych przychodów pracowników, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Pracodawca w oparciu o art. 232 Kodeksu Pracy oraz o przepisy zawarte w aktach wykonawczych do Kodeksu, jak rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr ...

Generowanie strony w 8 ms