Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: napoje regeneracyjne

Czy wartość wydanych pracownikom napoi na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy należy zaliczyć do przychodu ze stosunku pracy ?

Przychodem ze stosunku pracy, jak to wynika z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za ...

Czy wydawane posiłki profilaktyczne, napoje chłodzące oraz wypłacane ryczałty pieniężne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadkach: 1. Posiłki profilaktyczne dla policjantów. Zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 12.09.2002 roku w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz.U. Nr 166, poz. 1366) policjantom przysługuje posiłek profilaktyczny wydawany bezpłatnie w naturze w przypadku pełnienia służby w okresie zimowym na wolnym powietrzu co najmniej przez 4 godziny dziennie. X w drodze przetargu wyłoniła prywatne podmioty gospodarcze, które wydają policjantom posiłki w naturze na podstawie bonów. 2. Napoje chłodzące dla policjantów wydawane na podstawie § 11 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia. 3. Napoje chłodzące dla pracowników wydawane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 28.05.1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60, poz. 279 z późn. zm.). 4. Ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę wypłacany policjantom. Zgodnie z decyzją nr 137 Komendanta Głównego Policji z 27.05.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego dla policjantów na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych (Dz. Urz. KGP nr 11, poz. 58 z późn. zm.) policjanci otrzymują ryczałt pieniężny na czyszczenie i naprawę przedmiotów wyposażenia niezbędnego do wykonywania czynności służbowych. 5. Ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników. Na podstawie decyzji Komendanta w X z 9.07.2003 roku w sprawie określenia wysokości ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Policji i jednostek Policji woj. X – pracownicy otrzymują ryczałt pieniężny za pranie i naprawę odzieży roboczej i ochronnej.

Działając na podstawie art. 14 b) § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 197 poz. 926 z późn. zm.) zmieniam informację udzieloną przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 23 kwietnia 2004 r. nr D-2/415/18/2004, w części dotyczącej opodatkowania otrzymanych przez policjantów posiłków profilaktycznych i napojów chłodzących Zgodnie z art. 21 us ...

Czy wartość otrzymanego przez pracownika w 2004 r. świadczenia rzeczowego w postaci herbaty i cukru w celu samodzielnego przygotowania napoju korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Odpowiadając na pismo z dnia 1.07.2004 r. (data wpływu do organu podatkowego w dniu 5.07.2004 r.), uzupełnionego odrębnym pismem z dnia 16.08.2004 r. w sprawie udzielenia przez tut. organ podatkowy informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, dzi ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach pismem znak: OG/005/308/PDII/308/60/2004 z dnia 26.11.2004 r. na zapytanie "K" w Kielcach z dnia 25.10.2004 ...

Czy można przy świadczeniu usług medycznych, zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów - zakup wody mineralnej i napojów regeneracyjnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1, i 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 04.07.2005 r.) - uzupełnionego pismem z dnia 19.07.2005 r. - w sprawie udzielenia interpretacji co do ...

Czy świadczenia rzeczowe wydawane imiennie pracownikom (cukier, herbata) są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W dniu 20.02.2006 r. zwrócili się Państwo z wnioskiem w sprawie dokonania interpretacji zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) świadczeń rzeczowych wydawanych pracownikom (miesięcznie 1 paczka herbaty i #189; kg ...

Czy wydatki związane z zakupem wody mineralnej można uznać za koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 15.01.2007 r. (data wpływu 17.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresui sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania p ...

Czy wartość wydawanych pracownikom opakowań herbaty lub kawy będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy u pracowników powstaje nieodpłatne świadczenie z umowy o pracę w związku z zapewnieniem przez Spółkę nieodpłatnie produktów (napojów, słodyczy, itp.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wartość opakowań kawy, herbaty i cukru, w jakie spółka będzie zaopatrywać pracowników w celu samodzielnego przygotowania gorących napojów przy wykorzystaniu zakupionych dystrybutorów umieszczonych w odpowiednich pomieszczeniach, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 11 ms