Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata licencyjna

Jak wyliczać opłaty za udzielenie licencji na użytkowanie znaku towarowego?

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem ponoszonej opłaty za udzielenie licencji na użytkowanie znaku towarowego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Czy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach, której osiągnął przychód z tytułu opłaty licencyjnej (otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji ) za przeniesienie na rzecz podmiotu mającego siedzibę poza granicami Polski prawa stosowania wynalazku chronionego patentem ma prawo do zastosowania względem tego przychodu kosztów uzyskania, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w wysokości 50% uzyskanego przychodu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegającą na budowie jaskiń solnych. W związku z prowadzoną działalnością posiada Pani prawo do stosowania wynalazku chronionego patentem, udostępnione przez inny podmiot. Ponadto, posiada Pani także prawo do udzielania licencji innym podmiotom. Zamierza Pani udzielić licencji na wykorzystanie powyższego wynalazk ...

Czy wartość oprogramowania z tzw. otwartą licencją GNU GPL typu Open Office lub Linux stanowi przychód?

Spółka podnosi, że planuje dokonać zakupu komputerów oraz instalacji oprogramowania tzw. darmowego (Open Office, Linux) będącego alternatywą w stosunku do odpłatnych programów komercyjnych. Wobec zamierzanych działań Podatnik prosi o wyjaśnienie, czy wartość oprogramowania z tzw. otwartą licencją GNU GPL typu Open Office lub Linux stanowi przychód w myśl przepisu art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 19 ...

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia know-how

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem spółki z dnia 2.04.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 5.04.2004 r. dotyczącym opodatkowania podatkiem od towarów i usług udostępniania do korzystania określonych informacji technicznych i technologicznych nie ujawnionych do wiadomości powszechnej (kn ...

Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykupienie w formie jednorazowej opłaty znaku firmowego oraz poniesienie z tytułu jego używania opłaty licencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega zarówno odpłatna dostawa towarów jak też odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez pojęcie „świadczenie usług”, zgodnie z definicją art.8 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć każde świadczeni ...


Czy Spółka ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, w sytuacji gdy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupuje przez Internet licencje na oprogramowanie komputerowe w celu dalszej odsprzedaży klientom na terenie Polski od kontrahenta mającego siedzibę na Węgrzech oraz czy zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych zapłacony za podmiot zagraniczny można zaliczyć kosztów uzyskania przychodów.

Należności wypłacane przez polskie podmioty na rzecz podmiotów zagranicznych z tytułu dokonania transakcji, których przedmiotem jest oprogramowanie komputerowe, jako dochody z praw autorskich lub praw pokrewnych, w tym również ze sprzedaży tych praw, podlegają zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z póź ...

Czy Spółka ma obowiązek pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od płatności dokonywanych na rzecz kontrahenta zagranicznego?

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży samochodów oraz części do samochodów członkom sieci (dealerom).Spółka zawarła umowę licencyjną z firmą z siedzibą w Wielkiej Brytanii na internetowe udostępnianie bibliotek baz danych oraz oprogramowanie niezbędne do korzystania z tych bibliotek. Spółka udostępnia odpłatnie prawo do korzystania z baz danych swoim dealerom. W zamian za możliwość korz ...

1) Czy spółka przy wypłacie pracownikowi wynagrodzenia z tytułu opłaty licencyjnej powinna potrącić zaliczkę na podatek dochodowy?2) Czy do wypłaty z tego tytułu za 2002r. realizowanej w roku 2003 będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu?

Stan faktyczny: Zarząd Spółki zawarł z pracownikiem (twórcą wzoru użytkowego) umowę licencyjną o korzystanie z projektu wynalazczego. Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z umową pracownik jest uprawniony do otrzymania zapłaty z tytułu udzielania wyłącznej licencji na korzystanie z projektu wynalazczego. Wdrażanie projektu rozpoc ...

1/ czy nabycie usług z importu, tj. opłata licencyjna za dystrybucję programów telewizyjnych z krajów UE jest zwolnione od podatku VAT i czy Spółdzielnia powinna wystawiać faktury wewnętrzne? 2/ czy prawidłowo Spółdzielnia rozlicza VAT naliczony przy opłacie licencyjnej za przesył sygnału programu XXXXX od sprzedawcy XXXXXX sp. z o.o.?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. “Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), z odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.09.2004r. , 1/ w sprawie: czy nabycie usług z importu tj. opłata licencyjna za dystrybucję programów telewizyjnych z krajów UE jest zwolnione od podatku VAT i czy Spółdzielnia powinn ...

Generowanie strony w 4 ms