Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należności nieściągalne

Podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych zarachował jako przychód zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należność uznaną za nieściągalną. Na udokumentowanie tej nieściągalności Podatnik załączył postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec nie wykrycia sprawcy przestępstwa wydane przez Komendę Miejską Policji. Czy mogę uznać za koszt uzyskania przychodu należność uznaną za nieściągalną, która uprzednio na podstawie art. 14 updof została zarachowana jako przychód?

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność został ...

Pismem z dnia 09 marca 2004 r. uzupełnionym w dniach 01 i 02 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów może utworzyć i zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2003 odpisy aktualizacyjne wartośc należności na podst. art. 23 ust.1 pkt 21 u. o p.d.o.f. w związku z wszczęciem postępowania układowego wobec dłużnika.

Podatnik wystawił faktury sprzedaży dla firmy budowlanej, które zostały zaewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów i opodatkowane jako przychody należne, a następnie otrzymał postanowienie z sądu o wszczęciu postępowania układowego wobec tej firmy. Według Podatnika prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może na podstawie ustawy o rachunkowości utworzyć odpis aktualizujący i zal ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność od dłużnika postawionego w stan upadłości?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 10 lutego 2004 r. uzupełnion ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy na podstawie przesłanego z sądu pisma w sprawie umorzenia postępowania upadłościowego w stosunku do odbiorcy towarów . można zaliczyć w koszty prowadzonej działalności gospodarczej kwotę nierozliczonych ( niezapłaconych ) faktur za sprzedane wyroby .

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm. )1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:20) wierzytelności odpisanych jako nieściagalne, z wyjątkiem takich wierzytelności nieściągalnych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobnio ...


W odniesieniu do sprzedaży wierzytelności wynikającej z nie zapłaconej przez kontrahenta należności. Uzyskany przychód nie stanowi przychodu zaliczanego do przychodów działalności gospodarczej a ewentualna strata poniesiona w wyniku tej transakcji, nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Przedmiotem zapytania z dnia 6 grudnia 2004 r. złożonego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) jest zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o pdof w odniesieniu do sprzedaży wierzytelności wynikającej z nie zapłaconej przez kontrahenta należności. Według opinii wyrażonej w piśmie, uzyskany przychód nie stanowi ...

W jaki sposób wyliczyć przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne, które są równe lub wyższe od kwoty należności (art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o p.d.o.p.) ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek o u ...

W jaki sposób ustalić maksymalną kwotę wierzytelności od kursantów indywidualnych, którą można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów (podatkowe) na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. protokołu sporządzonego przez podatnika stwierdzającego, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności są równe lub wyższe od kwoty należności ? Proszę o dokładną interpretację przepisu art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek ...

Jakimi dokumentami należy dokumentować wierzytelności niezapłacone w kwotach od 10 zł do 400 zł, aby móc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek o u ...

Jakie dane powinien zawierać dokument, którym należy udokumentować wierzytelności niezapłacone w kwotach od 10 zł do 400 zł, aby móc zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek o u ...

Generowanie strony w 26 ms