Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wartość importu

W jakiej wysokości jest możliwe odliczenie podatku VAT z tytułu dokonania importu przyczepy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- czy zgodnie z fakturą dokumentującą nabycie przyczepy czy zgodnie z decyzją organu celnego zwiększającego wartość celną przedmiotowej przyczepy?

W zaprezentowanym stanie faktycznym - import towarów dokonany na podstawie zgłoszenia celnego weryfikowanego następnie przez organy celne - zastosowanie znajduje przepis art. 11e w związku z art. 11 ust.2 usttawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) Mianowicie, w przypadku gdy w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego wydawana ...

Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług (w związku z weryfikacją zgłoszenia celnego), w przypadku gdy kwota nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług pomniejszyła kwotę podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Z przepisu zawartego w art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Generowanie strony w 9 ms