Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypadek przy pracy

W 2003 r. otrzymałam jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chciałabym się dowiedzieć, czy otrzymane powyższe odszkodowanie podlega opodatkowaniu. Uważam, że przedmiotowe odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Pani jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku – choroby zawodowej.W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ubezpieczonemu, który ...

Czy otrzymana w 2003 i 2004 r. renta wyrównawcza na podstawie zawartej ugody, w związku z wypadkiem przy pracy skutkiem, którego była utrata zdolność do pracy zarobkowej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

W drodze § 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 10, poz. 81) Minister Finansów zarządził, za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od odszkodowań wypłacanych na podstawie umowy ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym renta zagraniczna wypłacana w związku ze zmniejszeniem w wyniku wypadku zdolności do pracy zarobkowej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Branżowa Rolnicza Organizacja Przedsiębiorstw (regionalna Dyrekcja w ... – RFN) działająca jako zakład ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy wypłacała podatniczce rentę jako tymczasowe odszkodowanie wskutek zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej w wyniku wypadku w dniu 23.08.2002 r. W m ...

Czy świadczenia pieniężne otrzymane z niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej z tyt. niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, przekazywane za pośrednictwem ZUS - Departament Wypłat Świadczeń Zagranicznych podlegają opodatkowaniu w Polsce? Czy bank wypłacający te świadczenia ma obowiązek pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.07.2004 r. (do którego zostały wniesione uzupełnienia: dnia 29.07.2004 r., 2.08.2004 r. oraz 5.08.2004 r. oraz kserokopie dokumentów) w sprawie ponownego rozpatrzenia wniosku z dnia 3.06.2004 r. dotyczącego zajęcia stanowiska przez organ podatkowy odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń pieniężnych otrzymanych z niemieckiej instytucj ...

Czy wypłacone przez pracodawcę (spółdzielnię) na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy miesięczne świadczenia z tytułu renty oraz renta uzupełniająca i zadośćuczynienie, których podstawę stanowią wyroki sądu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (pismo z dnia 26.10.2004 r. (znak: PO IV-423/13/2004) spółdz ...

Czy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 roku, Nr 14, poz.176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2005 roku, wypłacone podatnikowi w 2005 roku przez Bank PKO S.A., na podstawie zlecenia dewizowego wydanego przez ZUS I Odział w Warszawie - Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych, należności przekazane przez niemiecką instytucję ubezpieczeniową: zasiłek chorobowy oraz renta częściowa ?

1. Opis stanu faktycznego Z treści złożonego do tut. Organu wniosku z dnia 28.02.2005 roku, uzupełnionego pismem z dnia 11 marca 2005 roku oraz dnia 23.03.2005 roku wynika, że w 2002 roku podjęła Pani pracę sezonową w rolnictwie u pracodawcy niemieckiego. Formalności związane z podjęciem tej pracy załatwiono za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, skąd otrzymała Pani skierowanie do ...

Czy od dochodu uzyskanego z tytułu renty zagranicznej przyznanej przez niemieckie towarzystwo ubezpieczeniowe, wypłacanej za pośrednictwem ZUS w Warszawie powinien być zapłacony podatek?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) w związku z Pana wnioskiem z dnia 03 marca 2005 r. (uzupełniony 07 marca 2005 r. oraz 15 marca 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w in ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta wyrównawcza otrzymywana przez wdowę w 2004 r. i wypłacana na podstawie ugody zawartej z byłym zakładem pracy męża w związku z jego śmiertelnym wypadkiem?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę: W 2004 r. podatniczka osiągała dochody z tytułu renty wyrównawczej, wypłacanej w związku ze śmiertelnym wypadkiem męża przy pracy. Podstawą wypłaty świadczenia była ugoda zawarta w dniu 22.03.2004 r. pomiędzy byłym zakładem pracy męża, a poszkodowanym (zmarłym). W miejscu podpisu poszkodowanego podpisała się żona. Stanowisko podatnika: .Powyższy przychód ...

Czy otrzymane od Skarbu Państwa odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wynikłych ze skazania matki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Pani wyrażone we wniosku w części dotyczącej zwolnieni ...

dotzczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów roku 2003 wypłaconych przez pracodawcę w 2003 r. odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami na rzecz rodzin zmarłych na skutek wypadku przy pracy pracowników, których podstawę stanowią wyroki sądu

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 15.07.2005 r. (znak: PUS.I/423/38-2/05) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ten sposób, ...

Generowanie strony w 33 ms