Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W 2003 r. otrzymałam jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Chciałabym się dowiedzieć, czy otrzymane powyższe odszkodowanie podlega opodatkowaniu. Uważam, że przedmiotowe odszkodowanie jest zwolnione z opodatkowania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Pani jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem wypadku – choroby zawodowej.W świetle art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.) ubezpieczonemu, który ...


Podczas wojny zostałem wywieziony na przymusowe roboty na teren dzisiejszej Austrii gdzie przebywałem w okresie od 1943 r. do 1945 r. Zostałem tam ubezpieczony za ww okres. W Austrii przyznano mi rentę, którą dostaję w formie czeku - kwartalnie. Dostałem z banku, gdzie realizuję czeki - wykaz zestawienia rent zagranicznych za rok 2003. Ani bank ani ZUS nie pobiera ode mnie żadnych opłat i prowizji. Ponieważ nie pracowałem tam z własnej woli ani na kontrakcie uważam, że nie powinienem płacić od tej sumy podatku.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany dotyczącym wyjaśnienia, czy renta pochodząca z Austrii a wypłacona Panu przez bank w Polsce w 2003 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co nas ...

Zakład ubezpieczeniowy w ramach swojej działalności przejmuje i zbywa przedmioty odzyskane po szkodach (są to w większości samochody osobowe). Przejęte przedmioty zostają dalej odsprzedane celem odzyskania części poniesionych wydatków związanych z wypłata odszkodowania. Podatnik zamierza kupić samochód pochodzący właśnie z takiej formy sprzedaży. Czy prawidłowa jest sprzedaż samochodów przez towarzystwo ubezpieczeniowe w cenie netto, a nie brutto, opodatkowane stawką VAT 22%.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej. Przy czym przez sprzedaż towarów, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy o VAT, rozumie się również dostawę, odpłatne świadczenie usług oraz wykonywan ...

Dotyczy zasady opodatkowania podatkiem dochodowym emerytury otrzymywanej z Bułgarii uzupełnianej przez polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wysokości najniższej emerytury polskiej.

Zgodnie z art. 18 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku z dnia 1.04.1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 137, poz. 679) – emerytury i inne świadczenia wypłacane w ramach systemu ubezpieczeń socjalnych umawiającego się państwa – podlegają opodatkowaniu tylko ...

1. Czy organ rentowy ma prawo pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej małoletnim renty rodzinnej? 2. Czy w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej, organ podatkowy może zwolnić podatnika z obowiązku pobrania podatku?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.10.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. 1. Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 ...

Czy w swoim zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu za 2004 r. mogę obliczyć podatek w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących? Jestem osobą samotnie wychowującą pełnoletnią córkę. Córka od roku 1990 posiada II grupę inwalidzką i pobiera rentę socjalną oraz zasiłek pielęgnacyjny. Do dnia 30.06.2004 r. z ZUS-u otrzymywałam emeryturę wraz z zasiłkiem rodzinnym i pielęgnacyjnym na córkę. Od 01.07.2004 r. decyzją ZUS-u zasiłek pielęgnacyjny łącznie ze stałą rentą socjalną otrzymuje córka.

Przedstawiony przez Panią stan faktyczny: Jest Pani osobą samotnie wychowującą pełnoletnią córkę. Córka od roku 1990 r. posiada II grupę inwalidzką i pobiera rentę socjalną oraz zasiłek pielęgnacyjny. Do dnia 30.06.2004 r. z ZUS-u otrzymywała Pani emeryturę wraz z zasiłkiem rodzinnym i pielęgnacyjnym na córkę. Natomiast od dnia 01.07.2004 r. decyzją ZUS-u zasiłek pielęgnacyjny łącznie ze stałą ren ...

Czy wypłacone wynagrodzenia i pochodne za miesiąc styczeń 2005 r., wypłacone w lutym 2005 r., ale przed złożeniem deklaracji CIT-2, stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu styczniu 2005 r., czy w miesiącu lutym 2005 r.?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 - z późn. zm.) w związku ze złożonym w dniu 14 lutego 2005 r. wnioskiem, znak: S-264/05 z dnia 11.02.2005 r., o dokonanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "T" Spółka z ...

Czy zapłata zaległych wynagrodzeń przejmowanym od Szpitala pracownikom oraz zaległości z tytułu zobowiązań budżetowych Szpitala (w szczególności zaległości podatkowe wobec przejmowanych pracowników, zaległości z tytułu płatności na ZUS, należności budżetowych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń) stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z dnia 29.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 29.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu ...

Czy w związku z nowelizacją art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez Spółkę za pracownika w następnym miesiącu, są kosztem uzyskania przychodów w miesiącu potrącenia ich pracownikowi czy w miesiącu zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), w związku z wnioskiem Spółki z o.o. z dnia 23.02.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu 01.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckieg ...

Generowanie strony w 23 ms