Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zwolnienia przedmiotowe

Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 16.12.2002 r. (data wpływu do Urzędu: 16.12.2002 r.) w sprawie dotyczącej dotacji otrzymywanych przez SA ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) - działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Tutejszy Urząd Skarbowy w piś ...

Przychody z działalności gospodarczej

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.05.2003 r. w sprawie ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów otrzymanej w 2003 r. z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotacji na uzyskanie certyfikatu ISO 9001: 2000 stanowiącej zwrot ...

Czy dotacja otrzymana na pokrycie kosztów wdrożenia ISO jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.12.2003 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż ma Pan podpisaną umowę o udzielenie dotacji na uzyskanie certyfikacji ISO-2003. Dotacji tej jeszcze Pan nie otrzymał. Zdaniem Pana dotacja z chwilą jej otrzymania będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Z przedłożonej umowy o udzielenie dotacji na uzyskanie certyfikatu ISO-2003 wynika, iż dotacja jest wypłacana jednorazowo po zakończeniu procesu certyfikacji przez przedsiębiorcę i przedłożeniu faktury oraz dowodu zapłaty potwierdzającej poniesione koszty. W opinii tutejszego Urzędu kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, zgodnie z art ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dotacja otrzymana od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na częściowe pokrycie wydatków związanych z wprowadzeniem systemu bezpieczeństwa żywności HACCP jak również pomocy udzielonej przez AR i MR w ramach pomocy SAPADR?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) podziela stanowiska podatnika w powyższej kwestii. Stosownie do regulacji zawartej w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obrotem, a tym samym podstawą opodatkowania jest także otrz ...

Koszty uzyskania przychodów

Z treści przedstawionego zapytania wynika, że Spółka w związku z przygotowaniami do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO 9001, poniosła z własnych środków obrotowych wydatki związane z realizacją programu szkoleniowego, przeprowadzonego przez wykonawcę akredytowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (w grudniu 2003 r. w kwocie: 17.500,00 zł. a w styczniu 2004 r. w kwocie: 2.50 ...

Koszty uzyskania przychodów

Z treści złożonego w urzędzie skarbowym zapytania wynika, że Spółka otrzymuje dotacje z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na działalność związaną z nieodpłatnym świadczeniem usług doradczych i informacyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających otworzyć działalność. Otrzymana dotacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przyznawana je ...

Czy dotacja otrzymana z PARP w ramach programu PHARE 2000 na częściowe pokrycie kosztów wdrażania systemu jakości HACCP podlega opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych, a poniesiony koszt za usługę wdrożenia HACCP jest kosztem uzyskania przychodu?

Odpowiadając na pismo z dnia 09.09.2004 r. (data wpływu: 14.09.2004 r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z treści zapytania wynika, że Spółka z o.o. w "O." poniosła w 2004 r. wydat ...

Czy dotacja otrzymana od organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy stanowi przychód z działalności gospodarczej oraz czy wydatki sfinansowane z dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Z treści złożonego pisma wynika, że w 2003 r. przedsiębiorstwo podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o udzielenie dotacji na realizację projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000”. Środki na dotację pochodziły z programu Phare -PL0003.07. Jednoczesnie została podpisana umowa z firmą MS – CONSULTING, która podjęła się wdrożenia Systemu. Firma MS-CONSULTI ...

Czy niezaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wdrażaniem Systemu ISO 9001:2000 proporcjonalnie do wartości uzyskanego refinansowaniajest w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 działaniem właściwym, oraz czy podatnik zastosował właściwy termin do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów związanych z tym refinansowaniem ?

Odpowiadając na pismo z dnia 6 września 2004 r. (data wpływu 07.09.2004 r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest państwo ...

Generowanie strony w 12 ms