Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia osobowe

Czy podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaniedbania personelu medycznego szpitala?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając w trybie art. 14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 14 poz.176 z 2000 r. ze zm.) wolne od podatku d ...


Czy składki opłacane przez Spółkę z o.o. na rzecz pracowników są kosztem uzyskania przychodów?

Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654) z dniem 1 stycznia 2004 r. - nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz gru ...

Czy składki na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników opłacane przez pracodawcę sa kosztem uzyskania przychodów pracodawcy?Czy w/w składki opłacane przez pracodawcę są dla pracownika przychodem?

1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 57 stanowi, że kosztami uzyskania przychodów są składki o ...

Czy w przypadku opodatkowania 19% podatkiem liniowym można zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu wartość płaconych składek korporacyjno-zawodowych na Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz kwoty obowiązkowego ubezpieczenia OC adwokatów i radców prawnych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) „kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”. Obowiązkowe składki opłacane w związku z przynależnością do korporacji zawodowych adw ...

Czy opłacanie składki na idywidualne ubezpieczenie pracownicze osób niepełnosprawnych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w odpowiedzi na wystąpienie udziela informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), opodatkowan ...

Czy składka z tytułu ubezpieczenia na życie opłacana przez Spółkę dla osoby zatrudnionej w oparciu o kontrakt menadżerski (umowa zlecenia) na stanowisku dyrektora generalnego będącego również członkiem zarządu stanowi koszt uzyskania w Spółce?

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 59 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodo­wym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia pracowników stanowią koszty uzy­skania przychodów, pod warunkiem, że zostały wymienione w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubez­pieczeniowej ...

Czy wydatki poniesione tytułem zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie z dnia 18.03.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że zawarła umowę ubezpieczenia ...

Czy świadczenie z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego otrzymane w związku z wypadkiem podlegało w 2003 r. opodatkowniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalności ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym renta zagraniczna wypłacana w związku ze zmniejszeniem w wyniku wypadku zdolności do pracy zarobkowej?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Branżowa Rolnicza Organizacja Przedsiębiorstw (regionalna Dyrekcja w ... – RFN) działająca jako zakład ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przy pracy wypłacała podatniczce rentę jako tymczasowe odszkodowanie wskutek zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej w wyniku wypadku w dniu 23.08.2002 r. W m ...

Generowanie strony w 12 ms