Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: roboty

Czy w treści faktury opisującej czynności(w tym przypadki budowlane) powinno być podane, np: roboty budowlane wg protokołu montaż scian i stropów 5 kondygnacji?

W odpowiedzi na pismo z dnia 25.11.2003r. przesłane przez Izbę Skarbową w Łodzi w dniu 22.12.2003r. i uzupełnione pismem z dnia 16.01.2004r. o własne stanowisko i opłatę skarbową, stanowiące zapytanie w przedmiocie elementów składowych wystawianych faktur VAT, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuję: Zgodni ...

Czy faktura za wykonane usługi budowlane winna uwzględniać również koszty energii, wody i magazynu, skoro w pisemnej umowie na wykonanie tych prac Podatnik został zobowiązany do uregulowania zryczałtowanych kosztów bytowych na budowie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik za wykonane roboty budowlane, winien wystawić fakturę VAT w pełnej wysokości. Jeżeli dwustronna pisemna umo ...

Czy prawidłowe jest zastosowanie stawki 7 % VAT na usługi wykonania kanalizacji sanitarnej przy budowie drogi opisanych symbolem PKWiU 45.33.2 w związku z faktem, że pozycja 107 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2003 r. zawęża zakres tych robót do robót ogólnobudowlanych związanych z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych oraz pasów startowych tylko opisanych symbolem PKWiU 45.23.1 ?

Do ustalenia prawidłowej stawki VAT na ww. usługi niezbędne jest ustalenie grupowania zgodnie z Klasyfikacją usług obowiązującą w statystyce przed wprowadzeniem PKWiU i poprzedzającą KWiU. Taki sposób interpretacji wynika z obowiązujących od 1.01.2003 r. zmian w zakresie podatku VAT, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o poda ...

Podatnik zwraca się z prośbą o udzielenie informacji jaką stawkę podatku od towarów i usług ma zastosować dla robót budowlanych związanych z budową parkanu wokół budynku stacji sanitarno – epidemiologicznej.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 24 maja 2004 r. (data doręczenia – dnia 26 ma ...

Pytanie odnosi się do stosowania obniżonej stawki podatku VAT od całej wartości usługi (montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz robót łazienkowych) wraz z materiałami wykorzystywanymi przy wykonaniu usługi w budynkach mieszkalnych i ich części (PKOB 11).

W związku z pismem z dnia 03.06.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 04.06.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j ...

Opodatkowanie robót budowlanych, realizowanych na podstawie umów zawartych w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towatów i usług oraz o podatku akcyzowym.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.05.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 01.07.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż roboty budowlane związane ...

Zapytanie podatnika dotyczy opodatkowania robót konserwatorskich,w związku z przygotowaniem inwestycji renowacji zabytkowych ołtarzy.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), wprowadza na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 usługi zwolnione od podatku VAT. Wykaz usług zwolnionych został określony w załączniku Nr 4 do ustawy. W pozycji Nr 11 załącznika Nr 4 wymienione zostały min. usługi oznaczone w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolem ex 92. Oznaczenie "ex" oznacza, iż zwolnienie doty ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie automatyzacji bram wjazdowych i garażowych oraz wykonuje i montuje ogrodzenia domostw, balustrady schodowe i balkonowe w budynkach mieszkalnych. Do tej pory Podatnik korzystał ze stawki podatku VAT w wysokości 7% na wykonywane usługi. Jednakże w związku z wieloma zmianami jakie wprowadzone zostały ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwraca się z wnioskiem o informację dotyczącą wysokości stawek podatkowych obowiązujących dla sprzedawanych przez niego usług.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Pismem z dnia 30 sierpnia 2004 r. (data doręczenia – dnia 1 ...

Jaką stawką należy opodatkować usługi polegające na wykonywaniu robót ziemnych?

W odpowiedzi na Pani pismo złożone w tut. Organie w dniu 11 grudnia 2003 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie, działając na zasadzie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkow ...

Jaka stawka podatku obowiązuje na wykonywanie usług kominiarskich w budynkach mieszkalnych(kontrola i konserwacja przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych, prace remontowe przewodów zagruzowanych, usuwanie ptasich gniazd, wyminan kratek wentylacyjnych)? Czy można zastosować w tym przypadku art. 146 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z póżn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004r. - Dyrektor Izby Sakrbowej w Warszawie zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa -Śródmieście pismem z dnia 22.07.2004r., znak US35/PP1/443-92/04/P ...

Generowanie strony w 85 ms